小王子

第六章

aa3siu2wong4zi2ngo5zuk6di1zuk6di1gam2liu5gaai2dou2nei5jau1wat1ge3siu2sang1ming6coeng4gau2ji5lai4nei5wai4jat1ge3lok6ceoi3zau6hai6gun1soeng2zuk6zim2西sai1cam4ge3zik6joeng4ngo5hai6hai2dai6sei3jat6ziu1zou2zi1dou3ni1gin6si6ge3dong1si4nei5tung4ngo5gong2

ngo5hou2zung1ji3tai2jat6lok6gaa3bat1jyu4ngo5dei6ji4gaa1zau6heoi3tai2jat6lok6lo3?」

daan6hai6zung6jiu3dang2haa5wo3……」

dang2mat1je5?」

dang2gau3zung1jat6lok6lo1。」

nei5jat1si4gaan1ngoi4zo2jat1ngoi4jin4hau6nei5siu3nei5zi6gei2

ngo5zung6seng4jat6ji5wai4zi6gei2hai2uk1kei2tim1𠻹!」

hai6jan4dou1zi1dong1mei5gwok3hai6zing3ng5ge3si4hau6taai3joeng4zau6hai2faat3gwok3lok6gan2saan1jyu4gwo2nei5ho2ji5zaam2haa5ngaan5zau6heoi3zo2faat3gwok3nei5zau6ho2ji5zik1haak1tai2dou2jat6lok6ho2sik1ge3hai6faat3gwok3taai3jyun5laa3bat1gwo3jyu4gwo2hai2jat1nap1hou2sai3ge3haang4sing1soeng6min6siu2wong4zi2nei5zi2seoi1jiu3ji4hoi1nei5zoeng1dang3gei2bou6zau6ho2ji5ceoi4si4jan1soeng2hak1je6ge3loi4lam4

si3gwo3jau5jat1jat6ngo5zung2gung6tai2zo2sei3sap6sei3ci3jat6lok6!」

gwo3zo2jat1zan6nei5jau6waa6

nei5zi1m4zi1aa3dong1jat1go3jan1hou2m4hoi1sam1go2zan6zau6wui5oi3soeng5tai2jat6lok6。」

gam2nei5tai2zo2sei3sap6sei3ci3jat6lok6go2jat6hai6mai6hou2m4hoi1sam1?」

daan6hai6siu2wong4zi2bing6mou5daap3dou3ngo5