小王子

第十一章

dai6ji6go3haang4sing1soeng6min6zyu6zo2jat1go3zi6lyun2kwong4

ji2jau5go3joeng5mou6ze2lai4zo2wan2ngo5wo3。」zi6lyun2kwong4jyun5jat1jyun5gin3dou2siu2wong4zi2zau6daai6giu3ceot1lai4deoi3jyu1zi6lyun2kwong4lai4gong2so2jau5kei4taa1jan4dou1hai6joeng5mou6ze2

nei5hou2。」siu2wong4zi2tung4keoi5gong2:「nei5daai3gan2deng2mou2hou2gaau2siu3。」

deng2mou2hai6jung6lai4haang4ging3lai5ge3。」zi6lyun2kwong4daap3keoi5:「dong1jau5jan4wai6ngo5fun1fu1ge3si4hau6ngo5zau6jung6keoi5lai4haang4ging3lai5hou2ho2sik1jat1zik6dou1mou5jan4ging1gwo3ni1tau4。」

haa2hai6me1?」siu2wong4zi2kei4sat6dou1m4hai6zan1hai6hou2ming4keoi5gong2gan2me1

nei5paak3jat1haa5sau2laa1。」zi6lyun2kwong4gan1zyu6zau6gaau3keoi5

siu2wong4zi2zau6jung6jat1zek3sau2paak3zo2ling6ngoi6zek3sau2zoeng2jat1haa5zi6lyun2kwong4geoi2hei2keoi5deng2mou2hou2him1heoi1gam2fai1dung6deng2mou2haang4zo2go3ging3lai5

ni1go3jan4dak1ji3gwo3go3gwok3wong4hou2do1。」siu2wong4zi2tung4zi6gei2gong2gan1zyu6keoi5zoi3jung6jat1zek3sau2paak3zo2ling6ngoi6zek3sau2zoeng2jat1haa5zi6lyun2kwong4jau6zoi3geoi2hei2deng2mou2haang4zo2go3ging3lai5

gwo3zo2ng5fan1zung1zi1hau6siu2wong4zi2zau6waan2jim3zo2ni1go3gam3daan1調diu6ge3jau4hei3

siu2wong4zi2man6:「jyu4gwo2ngo5soeng2nei5ceoi4dai1deng2mou2ngo5jiu3zou6di1me1ne1?」

daan6hai6zi6lyun2kwong4teng1keoi5m4dou2zi6daai6ge3jan4cung4loi4dou1zi2wui5teng1dou2jan4dei6ge3zaan3mei5

nei5hai6mai6zan1hai6gik6zi1joeng5mou6ngo5ne1?」keoi5man6siu2wong4zi2

mat1je5giu3zou6joeng5mou6?」

joeng5mou6zau6zik1hai6waa6sing4jing6ngo5hai6ni1go3haang4sing1soeng6zeoi3leng3zai2daa2baan6dak1zeoi3leng3zeoi3jau5cin2zeoi3cung1ming4ge3jan4。」

daan6hai6ni1go3haang4sing1soeng6min6dak1nei5jat1go3jan4zaa3wo3!」

zau6syun3hai6gam2m4goi1nei5jat1joeng6dou1ziu3joeng5mou6ngo5laa1!」

gam2ngo5hou2joeng5mou6nei5lo1。」siu2wong4zi2sung2jat1sung2bok3tau4zau6daap3keoi5:「bat1gwo3nei5gam3gaai3ji3ni1di1je5lai4zou6me1ne1?」

zi1hau6siu2wong4zi2zau6zau2zo2heoi3

di1daai6jan4zan1hai6hou2gwai2kei4gwaai3。」siu2wong4zi2jau6jat1lou6gai3zuk6keoi5ge3leoi5cing4jat1lou6deoi3zi6gei2gong2