小王子

第十章

jau4jyu1keoi5hai2siu2haang4sing13saam12ji65ng53saam12ji66luk63saam12ji67cat13saam12ji68ba000at33saam12ji69gau2tung43saam130ling4fu6gan6so2ji5keoi5kyut3ding6sin1dou3fong2ni1gei2go3dei6fong1heoi3wan2di1je5zou6tung4gin3sik1jat1haa5

dai6jat1go3siu2haang4sing1soeng6min6zyu6zo2go3gwok3wong4keoi5san1soeng6zoek3zyu6gin6zi2hung4sik1ge3diu1pei4co5zo2hai2zoeng1hou2pok3sou3daan6hai6hou2zong1jim4ge3wong4zo6soeng6min6

aa3jau5go3zi2man4lai4zo2wo3。」gwok3wong4gin3dou2siu2wong4zi2ge3si4hau6ging1taan3

siu2wong4zi2sam1nam2:「keoi5dim2gaai2wui3jing6dak1ngo5ge2keoi5ming4dou1mou5gin3gwo3ngo5。」

siu2wong4zi2m4ming4baak6ge3hai6deoi3jyu1gwok3wong4lai4gong2go3sai3gaai3kei4sat6hou2gaan2daan1cyun4sai3gaai3ge3jan4dou1hai6zi2man4

haang4maai4lai4dang2ngo5tai2cing1co2nei5。」gwok3wong4gok3dak1hou2zi6hou4jan1wai6keoi5zung1jyu1sing4wai4zo2ling6jat1go3jan4ngaan5zung1ge3gwok3wong4

siu2wong4zi2mong6zo2haa5zau1wai4bin1dou6jau5wai2ho2ji5co5dai1daan6hai6seng4nap1haang4sing1dou1bei2gwok3wong4waa4lai6ge3diu1pei4daai6pou4kam2zyu6jyu1si6keoi5wai4jau5gai3zuk6kei5hai2dou6jan1wai6keoi5taai3gui6ge3gwaan1hai6jan2m4zyu6daa2zo2go3haam3lou6

hai2gwok3wong4min6cin4daa2haam3lou6hai6gin6hou2m4lai5maau6ge3si6。」gwok3wong4waa6:「ngo5gam3zi2nei5daa2haam3lou6。」

ngo5dou1hung3zai3m4dou2gaa2𠿪。」siu2wong4zi2hou2gaam3gaai3gam2daap3keoi5:「ngo5ngaam1ging1lik6zo2go3hou2coeng4ge3leoi5cing4gaau3dou1mou5fan3gwo3。」

hai6gam2ge3waa2……」gwok3wong4zau6waa6laa3:「ngo5ming6ling6nei5daa2haam3lou6laa1ngo5dou1hou2do1nin4mou5gin3gwo3jan4daa2haam3lou6daa2haam3lou6deoi3ngo5lai4gong2kei4sat6dou1gei2dak1ji3faai3di1laa1zoi3daa2do1jat1ci3haam3lou6ni1go3hai6ming6ling6。」

gam2hou2naan4wo3……ngo5ji4gaa1jat1haa5zi2zan1hai6zou6m4dou2……」siu2wong4zi2min6dou1hung4saai3

m6m6!」gwok3wong4jau6daap3keoi5:「gam2aa4ngo5……ngo5ming6ling6nei5jau5zan6si4daa2haam3lou6jau5zan6si4ne1zau6……」

keoi5hau2zat6gam2ngap1zo2di1je5hou2ci5jau5di1sat1lok6gam2

kei4sat6gwok3wong4zan1zing3gin1ci4ge3zi2hai6jiu3keoi5ge3kyun4wai1sau6dou3zyun1zung6keoi5m4nang4gau3jung4jan2kei4taa1jan4wai4kong3keoi5ge3ming6ling6keoi5hai6jat1go3zyun1zai3ge3gwan1zyu2bat1gwo3tung4si4jau4jyu1keoi5sam1dei2dou1hou2so2ji5keoi5bei2ge3ming6ling6dou1hou2hap6lei5

jyu4gwo2ngo5……」keoi5seng4jat6dou1waa6:「jyu4gwo2ngo5ming6ling6jat1go3zoeng1gwan1bin3sing4jat1zek3hoi2niu5ji4jyu4gwo2ni1go3zoeng1gwan1m4seon6cung4ge3waa2gam2ni1go3m4hai6go3zoeng1gwan1ge3co3ni1go3hai6ngo5ge3co3。」

ngo5ho2m4ho2ji5co5dai1aa3?」siu2wong4zi2zin3ging1gam2man6

ngo5ming6ling6nei5co5dai1。」gwok3wong4daap3keoi5jin4hau6lung4zung6kei4si6gam2zing2lei5jat1haa5keoi5gin6diu1pei4daai6pou4

siu2wong4zi2gok3dak1hou2kei4gwaai3ni1nap1haang4sing1ming4hou2sai3nap1kei4sat6gwok3wong4ho2ji5tung2zi6di1mat1ne1

keoi5zau6man6laa3:「bai6haa6ngo5cing2kau4nei5jung4heoi2ngo5man6nei5jat1go3man6tai4。」

gwok3wong4zik1haak1zau6daap3keoi5:「ngo5ming6ling6nei5man6ngo5jat1go3man6tai4。」

bai6haa6nei5tung2zi6di1mat1je5ne1?」

so2jau5je5。」gwok3wong4hou2gaan2git3gam2daap3

so2jau5je5?」

gwok3wong4jung6sau2zi2zo2jat1zi2keoi5ge3haang4sing1zung6jau5kei4taa1haang4sing1tung4maai4so2jau5ge3hang4sing1

cyun4bou6?」siu2wong4zi2man6

cyun4bou6。」gwok3wong4daap3keoi5

jan1wai6keoi5m4daan1zi2hai6jat1go3zyun1zai3ge3gwan1zyu2keoi5zung6hai6cyun4jyu5zau6ge3gwan1zyu2

gam2di1hang4sing1wui5m4wui5fuk6cung4nei5?」

dong1jin2!」gwok3wong4daap3:「keoi5dei6zik6tau4hai6ceoi4cyun4ceoi4dou3tim1𠻹laa1ngo5hai6m4wui5jung4jan2m4zeon1sau2gei2leot6ge3hang4wai4。」

siu2wong4zi2teng1dou2gwok3wong4gam2gong2gok3dak1keoi5zan1hai6hou2sai1lei6jyu4gwo2keoi5zi6gei2dou1jau5ni1zung2kyun4lik6ge3waa2gam2jat1jat6zau6m4zi2ho2ji5tai2sei3sap6sei3ci3jat6lok6ji4hai6cat1sap6ji6ci3sam6zi3jat1baak3ci3sam6zi3ji6baak3ci3dou1dak1ji4ce2juk1dou1m4使sai2juk1haa5keoi5zoeng1dang3siu2wong4zi2nam2hei2keoi5zi6gei2diu6dai1zo2go2nap1siu2haang4sing1gok3dak1jau5di1naan4gwo3so2ji5gu2hei2zo2jung5hei3hoeng3gwok3wong4tai4ceot1jat1go3jiu1kau4

ngo5soeng2tai2jat6lok6ngo5cing2kau4nei5ming6ling6taai3joeng4lok6saan1laa1。」

jyu4gwo2ngo5ming6ling6jat1go3zoeng1gwan1hou2ci5jat1zek3wu4dip2gam2jau4jat1do2faa1fei1heoi3ling6jat1do2faa1jau6waak6ze2ming6ling6keoi5se2jat1bou6bei1kek6jau6waak6ze2bin3sing4jat1zek3hoi2niu5ji4jyu4gwo2ni1go3zoeng1gwan1m4zap1hang4ngo5ge3ming6ling6gam2dou3dai2hai6bin1go3ge3co3keoi5ding6hai6ngo5?」

hai6nei5ge3co3。」siu2wong4zi2hou2hang2ding6gam2gong2

mou5co3ngo5dei6zi2ho2ji5hoeng3kei4taa1jan4jiu1kau4jat1di1keoi5dei6nang4gau3zou6dou3ge3je5。」gwok3wong4jau6gai3zuk6gong2:「kyun4wai1jiu3gin3laap6hai2lei5sing3ge3gei1co2zi1soeng6jyu4gwo2nei5ming6ling6nei5ge3zi2man4heoi3tiu3hoi2keoi5dei6zau6wui5hei2ji6faan2kong3ngo5jau5kyun4lik6heoi3jiu1kau4kei4taa1jan4fuk6cung4ngo5hai6jan1wai6ngo5ge3ming6ling6dou1hai6hap6lei5ge3。」

gam2ngo5ge3jat6lok6ne1?」siu2wong4zi2tai4seng2faan1gwok3wong4keoi5jat1tai4ceot1jat1tiu4man6tai4zau6m4wui5mou5zo2wui4si6

nei5zoeng1wui5dak1dou2nei5soeng2jiu3ge3jat6lok6ngo5bou2zing3daan6hai6gan1geoi3ngo5gun2zi6ge3jyun4zak1ngo5wui5dang2dou3si4gei1sing4suk6sin1ho2ji5bei2nei5。」

gam2zik1hai6gei2si4?」siu2wong4zi2zeoi1man6lok6heoi3

m6m6daai6joek3wui5hai6……hai6……gam1jat6wong4fan1cat1dim2baat3zo2jau2laa1dou3si4nei5zau6wui5gin3dou2taai3joeng4zeon1cung4ngo5ge3ming6ling6gaa3laa3。」

siu2wong4zi2daa2zo2go3haam3lou6mou5dak1tai2jat6lok6hai6jau5di1ho2sik1daan6hai6keoi5ji5ging1hoi1ci2gok3dak1jau5di1mun6

ngo5hai2dou6dou1mou5mat1je5ho2ji5zou6ngo5jiu3zau2laa3。」keoi5tung4gwok3wong4gong2

m4hou2zau2zyu6!」gwok3wong4hou2zi6hou4naan4dak1jau5go3zi2man4zau6waa6:「m4hou2zau2ngo5fung1nei5zou6ngo5ge3daai6san4laa1!」

mat1je5daai6san4?」

si1……si1faat3daai6san4!」

daan6hai6ni1dou6dou1mou5jan4ho2ji5sam2!」

waa6m4maai4gaa3。」gwok3wong4daap3keoi5:「ngo5dou1zung6mei6haang4wan4saai3ngo5seng4go3wong4gwok3ngo5hou2lou5laa3ni1dou6jau6m4gau3wai2baai2maa5ce1jiu3ngo5zau1wai4haang4taai3san1fu2laa3。」

daan6hai6ngo5ji5ging1mong6gwo3laa3wo3!」siu2wong4zi2jat1bin1ning6zyun3tau4mong6gwo3heoi3haang4sing1ge3ling6jat1min6jat1bin1daap3keoi5:「go2bin1jat1go3jan4dou1mou5wo3。」

hai6gam2ge3waa2nei5ho2ji5sam2pun3nei5zi6gei2aa1。」gwok3wong4daap3siu2wong4zi2:「ni1joeng6hai6zeoi3naan4zou6ge3si6sam2pun3zi6gei2bei2sam2pun3kei4taa1jan4naan4hou2do1jyu4gwo2nei5ho2ji5gung1zing3gam2sam2pun3dou2zi6gei2nei5zau6hai6jat1go3zan1zing3ge3zi3ze2。」

daan6hai6ngo5hai2bin1dou6dou1ho2ji5sam2pun3zi6gei2mou5bit1jiu3lau4hai2ni1go3haang4sing1wo3。」siu2wong4zi2daap3keoi5

gwok3wong4zau6waa6:「m4……ngo5go3haang4sing1soeng6min6hou2ci5jau5zek3lou5syu2ngo5je6maan5wui5teng1dou2keoi5giu3nei5ho2ji5heoi3sam2ni1zek3lou5syu2noi6m4noi2nei5ho2ji5pun3haa5keoi5sei2jing4gam2joeng2keoi5ge3sing3ming6zau6wui5ceoi2kyut3jyu1nei5ge3pun3kyut3bat1gwo3nei5zi1hau6gei3dak1jiu3se3min5faan1keoi5gau3faan1keoi5faan1lai4jan1wai6keoi5hai6ngo5dei6haang4sing1soeng6min6wai4jat1jat1zek3lou5syu2。」

ngo5dou1m4zung1ji3pun3jan4sei2jing4。」siu2wong4zi2waa6:「ngo5nam2ngo5zan1hai6jiu3zau2laa3。」

m4dak1。」gwok3wong4gong2

siu2wong4zi2zeon2bei6hou2jiu3zau2daan6jau6m4soeng2gwok3wong4m4hoi1sam1jyu1si6zau6waa6

jyu4gwo2bai6haa6soeng2ngo5fuk6cung4ge3waa2ho2ji5bei2ngo5jat1go3hap6lei5ge3ming6ling6aa1geoi2go3lai6bai6haa6ho2ji5ming6ling6ngo5hai2jat1fan1zung1zi1noi6lei4hoi1ngo5gok3dak1ji4gaa1si4gei1ji5ging1sing4suk6laa3。」

gwok3wong4bing6mou5daap3keoi5siu2wong4zi2jau4jyu4zo2jat1zan6taan3zo2jat1hau2hei3zau6zau2jan4

ngo5jam6ming6nei5zou6ngo5ge3daai6使si3!」gwok3wong4naa4naa2seng1daai6giu3

keoi5go3joeng2tai2hei2lai4hou2jau5wai1jim4gam2

di1daai6jan4zan1hai6hou2gwaai3。」siu2wong4zi2jat1lou6gai3zuk6keoi5ge3leoi5cing4jat1lou6deoi3zi6gei2gong2