小王子

第十三章

dai6sei3go3haang4sing1suk6jyu1jat1go3saang1ji3jan4ge3ni1go3jan4mong4dou3siu2wong4zi2lai4dou3ge3si4hau6keoi5dou1m4dak1haan4toi4hei2tau4tai2haa5

nei5hou2。」siu2wong4zi2tung4keoi5daa2ziu1fu1:「nei5zi1jin1sik1zo2wo3。」

saam1gaa1ji6zau6hai6ng5ng5gaa1cat1zau6hai6sap6ji6sap6ji6gaa1saam1zau6hai6sap6ng5nei5hou2sap6ng5gaa1cat1zau6hai6廿jaa6ji6廿jaa6ji6gaa1luk6zau6hai6廿jaa6baat3ngo5mou5si4gaan3dim2faan1zoek6keoi5廿jaa6luk6gaa1ng5zau6hai6jat1m6jat1gung6ne1zau6hai6ng5jik1jat1baak3luk6sap6ji6maan6ji6cin1cat1baak3saam1sap6jat1。」

ng5jik1me1waa2?」

ji2dim2gaai2nei5zung6hai2dou6ge2ng5jik1jat1baak3maan6……ngo5m4gei3dak1zo2laa3ngo5zan1hai6hou2do1je5zou6aa3ngo5hai6jat1go3hou2jing6zan1ge3jan4ngo5mou5si4gaan3tung4nei5ceoi1seoi2ji6gaa1ng5zau6hai6cat1……」

ng5jik1jat1baak3maan6go3mat1je5waa2?」siu2wong4zi2jau6zoi3man6do1ci3keoi5jat1nam2dou2jat1tiu4man6tai4zau6wing5jyun5dou1m4wui5fong3hei3zeoi1man6

saang1ji3jan4toi4hei2zo2keoi5go3tau4

hai2ngo5sang1wut6hai2ni1go3haang4sing1soeng6min6ge3ng5sap6sei3nin4gaan1ngo5zing6hai6bei2jan4daa2jiu2gwo3ngo5saam1ci3gam3do1dai6jat1ci3hai6廿jaa6ji6nin4cin4m4zi1bin1dou6fei1lai4zo2jat1zek3gam1gwai1keoi5faat3ceot1jat1di1hou2naan4ding2ge3giu3seng1leoi6ngo5hai2jat1tiu4gaa1sou3leoi5min6faan6zo2sei3go3co3ng6dai6ji6ci3hai6sap6jat1nin4cin4ngo5fung1sap1faat3zok3ngo5jiu3zou6haa5wan6dung6ngo5mou5si4gaan3heoi3saan3bou6ngo5hai6jat1go3hou2jing6zan1ge3jan4dai6saam1ci3……zau6hai6ji4gaa1ngo5gong2dou3ng5jik1jat1baak3maan6……」

gei2jik1go3mat1je5aa3?」

saang1ji3jan4ji3sik1dou3keoi5m4wui5jau5on1ning4

gei2jik1go3nei5jau5si4ho2ji5hai2tin1soeng6min6gin3dou2ge3sai3sai3nap1ge3je5。」

wu1jing1?」

m4hai6sai3nap1wui5faat3gwong1ge3je5。」

mat6fung1?」

m4hai6sai3nap1sim2ling3wui5ling6mou4so2si6ge3jan4faat3baak6jat6mung6ge3je5bat1gwo3ngo5hai6jat1go3hou2jing6zan1ge3jan4ngo5mou5si4gaan3faat3baak6jat6mung6。」

o5hai6sing1?」

hai6zau6hai6sing1。」

gam2nei5sou2ng5jik1gei2baak3maan6nap1sing1zou6mat1je5ne1?」

hai6ng5jik1jat1baak3luk6sap6ji6maan6ji6cin1cat1baak3saam1sap6jat1nap1ngo5hai6jat1go3hou2jing6zan1ge3jan4ngo5hou2gong2kau4zeon2kok3。」

gam2nei5sou2di1sing1lai4zou6me1ne1?」

zou6me1?」

hai6aa3。」

mou5zou6me1ngo5jung2jau5keoi5dei6。」

nei5jung2jau5di1sing1?」

mou5co3。」

daan6hai6ngo5ngaam1sin1gin3dou2jat1go3gwok3wong4waa6keoi5……」

gwok3wong4bing6m4hai6jung2jau5jat1cai3keoi5dei6zi2hai6tung2zi6jau5hou2daai6fan1bit6。」

gam2jung2jau5gam3do1sing1jau5mat1jung6aa3?」

ho2ji5ling6ngo5bin3dak1hou2jau5cin2。」

gam2nei5bin3dak1gam3jau5cin2jau5mat1jung6ne1?」

jyu4gwo2jau5jan4faat3jin6di1san1ge3sing1ngo5zau6ho2ji5maai5maai4keoi5dei6。」

siu2wong4zi2sam1nam2:「ni1go3jan4ge3nam2faat3gam3ci5go3zau2gwai2ge2?」

dim2dou1hou2keoi5jau6gai3zuk6man6

jat1go3jan4dim2ho2ji5jung2jau5di1sing1ne1?」

jyu4gwo2m4hai6keoi5dei6jau6hai6suk6jyu1bin1go3aa3?」saang1ji3jan4m4hai6hou2seon6hei3

ngo5m4zi1aa3m4suk6jyu1jam6ho4jan4gwaa3。」

gam2ge3waa2keoi5dei6zau6hai6suk6jyu1ngo5gaa3laa1hai6ngo5zeoi3sin1nam2dou2ge3。」

gam2zau6dak1gaa3laa4?」

dong1jin2laa1dong1nei5wan2dou2jat1nap1m4suk6jyu1jam6ho4jan4ge3zyun3sek6keoi5zau6wui5suk6jyu1nei5dong1nei5wan2dou2jat1go3m4suk6jyu1jam6ho4jan4ge3dou2keoi5zau6wui5suk6jyu1nei5dong1nei5hai6dai6jat1go3jan4nam2dou2jat1joeng6je5nei5san1cing2go3zyun1lei6keoi5zau6wui5suk6jyu1nei5ngo5jung2jau5di1sing1jan1wai6hai2ngo5zi1cin4cung4loi4mou5jan4nam2gwo3jiu3jung2jau5keoi5dei6。」

teng1lok6dou1jau5dou6lei5。」siu2wong4zi2zau6waa6:「gam2nei5jiu3keoi5dei6lai4zou6me1ne1?」

ngo5gun2lei5keoi5dei6ngo5wui5sou2haa5keoi5dei6jin4hau6zoi3cung4san1sou2haa5keoi5dei6。」saang1ji3jan4waa6:「hou2naan4gaa3bat1gwo3ngo5hai6jat1go3hou2jing6zan1ge3jan4!」

siu2wong4zi2dou1zung6m4hai6hou2滿mun5ji3

keoi5waa6:「jyu4gwo2ngo5jau5jat1tiu4geng2gan1ngo5wui5wai4zyu6keoi5hai2ngo5tiu4geng2soeng6min6daai3zyu6keoi5zau1wai4heoi3jyu4gwo2ngo5jau5jat1do2faa1ngo5wui5zaak6keoi5lok6lai4daai3zyu6keoi5hai2san1bin1daan6hai6nei5m4ho2ji5zaak6di1sing1lok6lai4gaa3wo3。」

m4ho2ji5aa3bat1gwo3ngo5ho2ji5cyun4keoi5dei6jap6ngan4hong4。」

me1je5ji3si1?」

ji3si1zau6hai6ngo5ho2ji5hai2jat1zoeng1zi2soeng6min6se2dai1ngo5di1sing1ge3sou3muk6jin4hau6so2keoi5jap6jat1go3gwai6tung2leoi5min6。」

zau6hai6gam2?」

zau6gam2zau6gau3laa3。」

gei2dak1ji3wo3!」siu2wong4zi2sam1nam2:「gei2jau5si1ji3aa1bat1gwo3ni1go3zou6faat3dou1m4hai6hou2jing6zan1zaa3wo3。」

deoi3jyu1dim2joeng2sin1syun3hai6jing6zan1heoi3zou6si6siu2wong4zi2tung4di1daai6jan4jau5hou2m4tung4ge3tai2faat3

keoi5jau6waa6:「ngo5zi6gei2zau6jung2jau5jat1do2faa1ngo5mui5jat6dou1wui5bong1keoi5lam4seoi2ngo5jung2jau5saam1zo6fo2saan1ngo5mui5sing1kei4dou1wui5zoeng1keoi5dei6sou3dak1gon1zeng6ngo5lin4zo6sei2fo2saan1dou1wui5sou3maai4jan1wai6waa6m4maai4wui5zoi3baau3faat3gaa1𠺢maa3ngo5jung2jau5fo2saan1tung4maai4faa1deoi3ngo5zo6fo2saan1jau5jung6deoi3ngo5do2faa1dou1jau5jung6daan6hai6nei5deoi3di1sing1mat1je5jung6dou1mou5。」

saang1ji3jan4maak3daai6go3hau2dak1go3窿lung1jyun4cyun4m4zi1dim2wui4daap3siu2wong4zi2jyu1si6zau6zau2zo2heoi3

di1daai6jan4zan1hai6ciu1kap1mou4dik6ging6kei4gwaai3。」siu2wong4zi2jat1lou6gai3zuk6keoi5ge3leoi5cing4jat1lou6deoi3zi6gei2gong2