小王子

第十五章

dai6luk6nap1haang4sing1bei2zi1cin4go2nap1zuk1daai6sap6pui5soeng6min6zyu6zo2go3lou5jan4gaa1keoi5zing3hai2dou6se2gan2jat1di1hou2hau5hou2hau5ge3syu1

ji2lai4zo2go3taam3him2gaa1bo3!」lou5jan4gaa1gin3dou2siu2wong4zi2zau6daai6giu3

siu2wong4zi2co5zo2hai2toi2soeng6min6tau2zo2daam6daai6hei3keoi5ji5ging1lik6zo2jat1dyun6hou2coeng4ge3leoi5cing4

nei5hai6lai4zi6bin1dou6gaa3?」lou5jan4gaa1man6keoi5

ni1bun2gam3hau5ge3hai6me1syu1lai4gaa3?」siu2wong4zi2man6:「nei5hai2dou6zou6gan2me1ne1?」

ngo5hai6jat1go3dei6lei5hok6gaa1。」lou5jan4gaa1daap3keoi5

dei6lei5hok6gaa1hai6me1lai4gaa3?」

dei6lei5hok6gaa1zik1hai6jat1go3zi1dou3saai3so2jau5hoi2joeng4ho4lau4sing4zan3saan1mak6tung4maai4saa1mok6ge3wai6zi3ge3hok6ze2。」

gam2hou2ci5hou2dak1ji3wo3zung1jyu1wan2dou2jat1go3zan1zing3ge3zik1jip6laa3!」jin4hau6keoi5zau1wai4mong6haa5dei6lei5hok6gaa1ni1jat1go3haang4sing1keoi5cung4mei6gin3gwo3jat1go3gam3zong3gun1ge3sing1kau4

nei5go3haang4sing1zan1hai6hou2leng3aa3ni1dou6soeng6min6jau5mou5hoi2joeng4gaa3?」

ngo5m4zi1aa3。」dei6lei5hok6gaa1daap3keoi5

gam2sing4zan3tung4ho4lau4tung4saa1mok6ne1?」

ngo5dou1m4zi1aa3。」dei6lei5hok6gaa1jau6daap3

daan6hai6nei5hai6dei6lei5hok6gaa1wo3!」

hai6aa3。」dei6lei5hok6gaa1zau6waa6:「bat1gwo3ngo5m4hai6taam3him2gaa1ngo5ji4gaa1fei1soeng4seoi1jiu3jat1baan1taam3him2gaa1zau1wai4zau2lai4zau2heoi3heoi3sou2di1sing4zan3ho4lau4saan1mak6hoi2joeng4tung4saa1mok6bing6m4hai6jat1go3dei6lei5hok6gaa1ge3gung1zok3dei6lei5hok6gaa1sat6zoi6hai6taai3zung6jiu3m4ho2ji5long6fai3keoi5jung6lai4zau1wai4lyun6zau2keoi5m4ho2ji5lei4hoi1keoi5zoeng1syu1toi2daan6hai6keoi5wui5co5ding6hai2dou6zip3gin3di1taam3him2gaa1keoi5wui5man6keoi5dei6man6tai4jin4hau6gei3luk6dai1keoi5dei6leoi5cing4ge3so2gin3so2man4ji4jyu4gwo2dong1zung1jau5jam6ho4dak1ji3ge3je5dei6lei5hok6gaa1zau6wui5ming6ling6jan4調diu6caa4jat1haa5ni1go3taam3him2gaa1ge3ban2gaak3jyu4ho4。」

dim2gaai2ge2?」

jan1wai6deoi3dei6lei5hok6gaa1se2ge3syu1ji4jin4jat1go3gong2daai6waa6ge3taam3him2gaa1wui5zou6sing4hou2daai6ge3zoi1naan6jat1go3jam2zeoi3zo2zau2ge3taam3him2gaa1dou1hai6jat1joeng6。」

dim2gaai2ge2?」siu2wong4zi2man6

jan1wai6jam2zeoi3zo2zau2ge3jan4mat1je5dou1wui5gin3dou2jau5loeng5go3gam2dei6lei5hok6gaa1zau6wui5hai2bun2loi4zi2jau5jat1zo6saan1ge3dei6fong1gei3luk6dai1jau5loeng5zo6saan1。」

ngo5sik1jat1go3jan4keoi5jing1goi1wui5hai6jat1go3hou2caa1ge3taam3him2gaa1。」siu2wong4zi2waa6

ngo5nam2dou1hai6laa3gam2dong1zing3sat6zo2go3taam3him2gaa1ge3ban2gaak3loeng4hou2zi1hau6ngo5dei6zau6wui5heoi3調diu6caa4jat1haa5keoi5ge3faat3jin6。」

wan2jan4heoi3go2dou6tai2haa5?」

m4hai6gam2joeng2taai3maa4faan4laak3ngo5dei6wui5jiu1kau4go3taam3him2gaa1gaau1jat1di1zing3geoi3ceot1lai4geoi2go3lai6jyu4gwo2go3taam3him2gaa1waa6faat3jin6zo2jat1zo6daai6saan1ngo5dei6zau6wui5giu3keoi5daai3jat1deoi1daai6sek6tau4faan1lai4。」

dei6lei5hok6gaa1dat6jin4gaan1bin3dak1hou2hing1fan5

nei5ne1nei5hai6cung4hou2jyun5lai4gaa3ho2nei5zau6hai6jat1go3taam3him2gaa1nei5jing4jung4haa5nei5go3sing1kau4bei2ngo5teng1aa1!」

dei6lei5hok6gaa1daa2hoi1zo2keoi5bun2gei3si6簿bou2jin4hau6hoi1ci2paau4zim1keoi5zi1jyun4bat1taam3him2gaa1so2zok3ge3miu4seot6dou1hai6sin1jung6jyun4bat1gei3luk6lok6lai4dang2keoi5dei6tai4gung1dou2zing3geoi3zi1hau6sin1zi3wui5zoi3jung6mak6seoi2bat1zou6gei2luk6

m2?」dei6lei5hok6gaa1cung1滿mun5kei4doi6

ngo5zyu6ge3dei6fong1mou5mat1dak6bit6。」siu2wong4zi2gong2:「so2jau5je5dou1hou2sai3ngo5jau5saam1zo6fo2saan1loeng5zo6hai6wut6fo2saan1ling6ngoi6jat1zo6hai6sei2fo2saan1bat1gwo3waa6m4maai4ge3。」

waa6m4maai4ge3。」dei6lei5hok6gaa1fu6wo6

ngo5zung6jau5jat1do2faa1。」

ngo5dei6m4gei3luk6faa1gaa3。」dei6lei5hok6gaa1gong2

dim2gaai2aa3faa1sin1hai6zeoi3leng3ge3je5!」

jan1wai6faa1dou1hai6taam4faa1jat1jin6。」

taam4faa1jat1jin6hai6me1ji3si1aa3?」

dei6lei5hok6gaa1daap3keoi5:「dei6lei5syu1hai6so2jau5syu1zi1zung1zeoi3jim4gan2ge3keoi5dei6wing5jyun5dou1m4wui5gwo3si4saan1mak6ge3wai6zi3hou2siu2hou2siu2wui5goi2bin3hoi2joeng4ge3seoi2hou2siu2hou2siu2wui5gon1saai3ngo5dei6so2gei3luk6ge3hai6wing5hang4ge3je5。」

daan6hai6sei2fo2saan1dou1ho2ji5zoi3ci3baau3faat3。」siu2wong4zi2daa2tyun5keoi5ge3syut3waa6:「taam4faa1jat1jin6hai6me1ji3si1aa3?」

mou4leon6hai6wut6fo2saan1ding6sei2fo2saan1deoi3ngo5dei6lai4gong2dou1hai6tung4jat1joeng6je5。」dei6lei5hok6gaa1gong2:「deoi3ngo5dei6lai4gong2zung6jiu3ge3hai6jau5zo6saan1ni1joeng6je5wing5jyun5dou1m4wui5goi2bin3。」

daan6hai6taam4faa1jat1jin6hai6me1ji3si1ne1?」siu2wong4zi2zoi3ci3cung4fuk1keoi5jat1nam2dou2jat1tiu4man6tai4zau6wing5jyun5dou1m4wui5fong3hei3zeoi1man6

ji3si1zau6hai6waa6zyun2seon3zik1sai6。」

ngo5do2faa1wui5zyun2seon3zik1sai6?」

dong1jin2laa1。」

ngo5do2faa1hai6taam4faa1jat1jin6。」siu2wong4zi2ngam4cam4gam2deoi3zi6gei2gong2:「keoi5zi2jau5sei3tiu4ci3heoi3bou2wu6zi6gei2daan6hai6ngo5zau6lau4dai1keoi5jat1go3gu1ling1gam2hai2ngo5go3sing1kau4soeng6min6!」

siu2wong4zi2hoi1ci2gok3dak1jau5di1hau6fui3daan6hai6keoi5maa5soeng6jau6cung4san1zan3zok3gwo3lai4

nei5wui5gin3ji5ngo5haa6jat1zaam6jing1goi1heoi3bin1dou6ne1?」siu2wong4zi2man6

dei6kau4laa1。」dei6lei5hok6gaa1daap3keoi5:「ni1go3haang4sing1hau2bei1m4co3gaa3。」

jyu1si6siu2wong4zi2zau6gai3zuk6leoi5cing4ji4sam1leoi5min6zau6jat1zik6nam2zyu6keoi5go2do2faa1