小王子

第十七章

so2wai6man4jan4do1daai6waa6jau5si4wai6zo2gong2ceot1lai4sang1dung6di1m4do1m4siu2dou1jau5di1ceoi1seoi2sing4fan6ngo5gong2dim2dang1jan4ge3si4hau6zau6mou5jyun4cyun4sing4sat6gam2waa6nei5zi1zan1soeng3ngo5gam2joeng2ho2nang4wui5bei2zo2jat1go3co3ng6ge3jan3zoeng6di1m4hai6gam3suk6ngo5dei6sing1kau4ge3jan4si6sat6soeng6jan4leoi6hai2dei6kau4soeng6min6so2zim3jung6ge3hung1gaan1hou2sai3jyu4gwo2dei6kau4soeng6min6go2ji6sap6jik1jan4cyun4bou6kei5hei2san1bik1maai4jat1cai4hou2ci5heoi3zaap6wui2gam2kei4sat6zi2seoi1jiu3jat1go3coeng4ji6sap6gung1lei5fut3ji6sap6gung1lei5ge3gwong2coeng4zau6ho2ji5jung4naap6saai3keoi5dei6wun6geoi3waa6gong2nei5ho2ji5sak1saai3cyun4jan4leoi6hai2taai3ping4joeng4zeoi3sai3ge3jat1go3dou2zai2soeng6min6

jyu4gwo2nei5tung4di1daai6jan4gong2ni1di1je5keoi5dei6dong1jin2zau6m4wui5seon3nei5laa1keoi5dei6ji5wai4zi6gei2seoi1jiu3zim3jung6hou2do1hung1gaan1keoi5dei6ji5wai4zi6gei2hou2ci5wu4syun1syu6jat1joeng6gam3zung6jiu3so2ji5nei5jat1ding6jiu3giu3keoi5dei6zi6gei2gai3haa5tiu4sou3keoi5dei6zeoi3zung1ji3zau6hai6sou3zi6gaa3laa3gai3haa5sou3keoi5dei6zau6zeoi3hoi1sam1bat1gwo3nei5m4seoi1jiu3long6fai3si4gaan3lai4zou6ni1di1fu2caai1mou5ji3si1gaa3seon3ngo5

dou3zo2dei6kau4zi1hau6siu2wong4zi2hou2ging1ngaa5ging2jin4jat1go3jan4dou1gin3m4dou2dong1jau5jat1tiu4jyut6loeng6ngaan4sik1ge3hyun1mat6tai2hai2saa1dei6soeng6min6sim2gwo3ge3si4hau6keoi5hoi1ci2daam1sam1zi6gei2wui5m4wui5heoi3co3zo2dai6ji6go3haang4sing1

wai3nei5hou2!」siu2wong4zi2jau5lei5mou5lei5daa2ding6go3ziu1fu1sin1

nei5hou2!」tiu4se4zau6gong2

ngo5zoek6luk6zo2hai2bin1go3haang4sing1aa3?」siu2wong4zi2man6

hai2dei6kau4hai2fei1zau1。」se4daap3keoi5

ou3gam2dei6kau4soeng6min6mou5jan4zyu6gaa4?」

ni1dou6hai6jat1go3saa1mok6saa1mok6soeng6min6mou5jan4gaa3dei6kau4hou2daai6gaa3。」se4zau6waa6

siu2wong4zi2co5zo2hai2jat1faai3sek6tau4soeng6min6toi4tau4jing4mong6zyu6tin1hung1

ngo5jau5zan6si4wui5nam2,」siu2wong4zi2gong2:「dou3dai2di1sing1faat3gwong1hai6mai6zau6hai6jan1wai6jiu3dang2mui5go3jan4dou1ho2ji5wan2dou2lou6faan1dou3zi6gei2ge3sing1kau4ne1tai2haa5ngo5go3sing1kau4zau6hai2ngo5dei6tau4deng2soeng6min6daan6hai6kei4sat6hai6gei2gam3jiu4jyun5!」

nei5go3sing1kau4hou2leng3。」se4zau6waa6:「gam2nei5dim2gaai2wui5lai4ni1dou6aa3?」

ngo5tung4jat1do2faa1jau5di1aau3giu6。」siu2wong4zi2daap3

o5……」

jin4hau6keoi5dei6dou1jat1cai4zing6zo2lok6lai4

di1jan4hai2bin1dou6aa3?」siu2wong4zi2zoi3ci3hoi1hau2:「hai2saa1mok6soeng6min6jau5di1zik6mok6。」

zau6syun3hai2jan4kwan4zi1zung1dou1jat1joeng6wui5zik6mok6。」se4waa6

siu2wong4zi2daa2loeng6zo2tiu4se4jat1leon4

nei5hai6jat1zek3hou2kei4gwaai3ge3sang1mat6,」siu2wong4zi2tung4keoi5gong2:「nei5tung4jat1zek3sau2zi2caa1m4do1jat1joeng6jau3。」

siu2wong4zi2siu3zo2ceot1lai4

nei5jau6m4hai6hou2daai6zek3nei5lin4goek3dou1mou5nei5mou5baan6faat3zau1wai4heoi3。」

ngo5ho2ji5zoeng1nei5sung3heoi3jat1go3hou2jyun5hou2jyun5ge3dei6fong1jyun5dou3jam6ho4syun4zek3dou1heoi3m4dou2。」se4gong2

keoi5zoeng1zi6gei2kiu5hai2siu2wong4zi2goek3zaang1soeng6min6zau6hou2ci5jat1zek3gam1sau2ngaak2gam2

jam6ho4ngo5so2dim3dou2ge3jan4ngo5dou1ho2ji5zoeng1keoi5sung3faan1heoi3keoi5so2suk6ge3tou2dei6soeng6min6。」se4jau6zoi3gong2:「bat1gwo3nei5hou2seon4git3ji4ce2nei5lai4zi6ling6jat1go3sing1kau4……」

siu2wong4zi2mak6bat1zok3sing1

ngo5hou2tung4cing4nei5hai2ni1go3ngaam4sek6dei6kau4soeng6min6hin2dak1gam3joek6siu2mou4lik6jyu4gwo2jau5jat1jat6nei5taai3gwaa3zyu6zi6gei2ge3haang4sing1ngo5ho2ji5bong1nei5ngo5ho2ji5……」

aa3ngo5ming4baak6nei5ge3ji3si1。」siu2wong4zi2gong2:「daan6hai6dim2gaai2nei5gong2di1je5seng4jat6dou1hou2ci5mai4jyu5gam2?」

ni1di1mai4jyu5ngo5cyun4bou6dou1ho2ji5gaai2hoi1。」se4waa6

jin4hau6keoi5dei6zau6cam4mak6lok6lai4