小王子

第十八章

siu2wong4zi2waang4jyut6gwo3saa1mok6tou4zung1zi2hai6gin3dou2jat1do2faa1jat1do2jau5saam1faai3faa1faan2ge3faa1jat1do2jat1di1dou1m4hei2ngaan5ge3faa1

nei5hou2。」siu2wong4zi2gong2

nei5hou2。」faa1gong2

ceng2man6di1jan4hai2bin1dou6?」siu2wong4zi2hou2jau5lai5maau6gam2man6

faa1cang4ging1jau5jat1jat6gin3gwo3jau5deoi6lok6to4soeng1deoi2ging1gwo3

di1jan4hou2ci5jau5luk6cat1go3aa3ngo5nam2hou2do1nin4cin4gin3gwo3keoi5dei6bat1gwo3m4zi1jiu3heoi3bin1sin1wan2dou2keoi5dei6laa3daai6fung1zoeng1keoi5dei6ceoi1lai4ceoi1heoi3keoi5dei6mou5gan1jat6zi2jat1ding6gwo3dak1hou2san1fu2。」

zoi3gin3!」siu2wong4zi2gong2

zoi3gin3!」faa1gong2