小王子

第二十章

siu2wong4zi2haang4zo2hou2noi6zau2gwo3saa1mok6ngaam4sek6tung4maai4syut3dei6zi1hau6zung1jyu1wan2dou2jat1tiu4lou6ji4so2jau5ge3lou6dou1wui5tung1hoeng3jau5jan4zyu6ge3dei6fong1

nei5hou2。」keoi5gong2

cin4min6hai6jat1go3hoi1滿mun5mui4gwai3faa1ge3faa1jyun2

nei5hou2。」di1mui4gwai3faa1jat1cai4daap3keoi5

siu2wong4zi2mong6zyu6keoi5dei6keoi5dei6go3dou1tung4keoi5zi6gei2do2mui4gwai3faa1jat1joeng6joeng2

nei5dei6hai6bin1go3aa3?」siu2wong4zi2hou2ging1ngaa5gam2man6

ngo5dei6hai6mui4gwai3faa1。」mui4gwai3faa1daap3

haa2……」siu2wong4zi2gok3dak1hou2naan4sau6keoi5do2faa1cang4ging1tung4keoi5gong2waa6zi6gei2hai6cyun4sai3gaai3duk6jat1mou4ji6ji4ni1dou6hai2jat1go3faa1jyun2leoi5min6zau6ji5ging1jau5sing4ng5cin1do2jat1mou4jat1joeng6ge3mui4gwai3faa1

jyu4gwo2keoi5gin3dou2jat1ding6wui5nau1dou3zan3keoi5jat1ding6wui5kat1dak1hou2sai1lei6baan6dou3hou2ci5zau6sei2gam2dang2zi6gei2m4使sai2bei2jan4siu3dou3min6dou1wong4ji4ngo5zau6jat1ding6jiu3saat3jau5gaai3si6gam2heoi3ziu3gu3haa5keoi5jyu4gwo2m4hai6keoi5zau6jat1ding6wui5wai6zo2gik1ngo5zan1hai6zau2heoi3zi6cam4dyun2gin3。」

siu2wong4zi2gai3zuk6nam2:「ngo5cang4ging1jan1wai6jau5do2duk6jat1mou4ji6ge3faa1ji4gok3dak1zi6gei2hou2fu3jau5daan6kei4sat6ngo5jau5ge3zi2hai6jat1do2hou2ping4faan4ge3mui4gwai3faa1ni1do2faa1tung4maai4ngo5go2saam1zo6dou3sat1tau4go1gam3gou1ge3fo2saan1kei4zung1jat1zo6zung6ho2nang4wing5jyun5dou1m4wui5zoi3wut6joek3sat6zoi6m4nang4gau3ling6ngo5sing4wai4jat1go3hou2ge3wong4zi2……」keoi5fan3zo2hai2cou2dei6soeng6min6bat1zi1bat1gok3gaan1haam3zo2ceot1lai4