小王子

第二十一章

hai2ni1go3si4hau6wu4lei2zau6ceot1jin6

nei5hou2。」wu4lei2gong2

nei5hou2。」siu2wong4zi2hou2jau5lai5maau6gam2wui4daap3keoi5toi4hei2tau4daan6hai6me1jan4dou1gin3m4dou2

ni1dou6aa3。」go2baa2seng1daap3keoi5:「hai2ping4gwo2syu6haa6min6。」

nei5hai6bin1go3aa3?」siu2wong4zi2gong2:「nei5hou2leng3aa3。」

ngo5hai6wu4lei2。」

gwo3lai4tung4ngo5waan2aa1。」siu2wong4zi2tai4ji5。「ngo5hou2m4hoi1sam1aa3。」

ngo5m4ho2ji5tung4nei5waan2gaa3ngo5mou5bei2jan4seon4fuk6gwo3。」wu4lei2gong2

ou3m4hou2ji3si1aa3。」siu2wong4zi2gong2

keoi5nam2zo2jat1zan6jau6man6

seon4fuk6zik1hai6mat1je5ji3si1aa3?」

nei5jing1goi1m4hai6bun2dei6jan4nei5hai2dou6wan2gan2mat1je5?」wu4lei2man6

ngo5wan2gan2jan4leoi6seon4fuk6zik1hai6mat1je5ji3si1aa3?」

wu4lei2daap3:「jan4leoi6jau5coeng1keoi5dei6wui5zau1wai4daa2lip6zan1hai6hou2tou2jim3keoi5dei6dou1wui5joeng5gai1ni1joeng6hai6keoi5dei6wai4jat1ge3jau1dim2nei5hai6mai6wan2gan2di1gai1?」

m4hai6。」siu2wong4zi2gong2:「ngo5wan2gan2pang4jau5seon4fuk6zik1hai6mat1je5ji3si1aa3?」

jat1joeng6ging1soeng4bei2jan4wai4mong4ge3je5。」wu4lei2gong2:「zau6hai6gin3laap6gwaan1hai6gam2gaai2。」

gin3laap6gwaan1hai6?」

mou5co3。」wu4lei2gong2:「deoi3ngo5lai4gong2nei5zung6zi2hai6jat1go3sai3lou6zai2zau6hou2ci5kei4taa1cin1maan6ge3sai3lou6zai2jat1joeng6ngo5bing6m4seoi1jiu3nei5ji4調diu6faan1zyun3tau4nei5jik6dou1m4seoi1jiu3ngo5deoi3nei5lai4gong2ngo5zi2hai6tung4kei4taa1cin1maan6zek3wu4lei2jat1joeng6ge3jat1zek3wu4lei2daan6hai6jyu4gwo2nei5seon4fuk6ngo5gam2ngo5dei6zau6wui5bei2ci2seoi1jiu3deoi3fong1deoi3ngo5lai4gong2nei5zoeng1wui5hai6sai3soeng6duk6jat1mou4ji6deoi3nei5lai4gong2ngo5zoeng1wui5hai6sai3soeng6duk6jat1mou4ji6。」

ngo5hoi1ci2ming4baak6laa3。」siu2wong4zi2gong2:「jau5jat1do2faa1ngo5nam2ngo5jat1ding6hai6bei2keoi5seon4fuk6zo2。」

dou1jau5ho2nang4hai6。」wu4lei2gong2:「dei6kau4soeng6min6me1si6dou1jau5ho2nang4faat3sang1。」

ou3m4hai6hai2dei6kau4soeng6min6gaa3。」siu2wong4zi2gong2

wu4lei2滿mun5min6hou3kei4gam2waa6

gam2hai2ling6jat1go3haang4sing1soeng6min6?」

hai6aa3。」

go2go3haang4sing1soeng6min6jau5mou5lip6jan4gaa3?」

mou5gaa3。」

ji2gam3zeng3gam2jau5mou5gai1ne1?」

mou5。」

aai5sai3si6mou5sap6cyun4sap6mei5。」wu4lei2hing1taan3zo2jat1hau2hei3

wu4lei2jau6gong2faan1zi1cin4ge3waa6tai4

ngo5ge3sang1wut6hou2daan1調diu6ngo5zuk1gai1lip6jan4zuk1ngo5mui5zek3gai1dou1jat1mou4jat1joeng6mui5go3jan4dou1jat1mou4jat1joeng6so2ji5ngo5zan1hai6gok3dak1jau5di1fu2mun6daan6hai6jyu4gwo2nei5seon4fuk6ngo5ngo5ge3sang1ming6zau6wui5hou2ci5cing4tin1jat1joeng6ngo5zau6wui5zi1dou3jau5jat1zung2goek3bou6seng1tung4kei4taa1so2jau5jan4ge3goek3bou6seng1dou1m4tung4kei4taa1jan4ge3goek3bou6seng1wui5ling6ngo5zik1haak1nei1jap6dung6leoi5min6ji4nei5ge3zau6wui5hou2ci5jam1ngok6gam2ling6ngo5cung4dung6jyut6zau2ceot1lai4ji4ce2nei5tai2haa5go2bin1nei5gin3m4gin3dou2jat1pin3ge3mak6tin4aa3ngo5hai6m4sik6min6baau1ge3siu2mak6deoi3ngo5lai4gong2jyun4cyun4mou5jung6mak6tin4m4wui5ling6ngo5lyun4soeng2hei2jam6ho4je5kei4sat6dou1gei2bei1oi1daan6hai6nei5jau5jat1tau4gam1faat3jyu4gwo2nei5seon4fuk6zo2ngo5jat1cai3zau6wui5bin3dak1hou2mei5hou2gam1wong4sik1ge3siu2mak6wui5ling6ngo5nam2hei2nei5ji4ngo5jik6wui5oi3soeng5mak6tin4soeng6min6wo4fung1ceoi1gwo3ge3sing1jam1……」

wu4lei2cam4mak6zo2lok6lai4jing4mong6zo2siu2wong4zi2hou2noi6

m4goi1nei5seon4fuk6ngo5aa1!」keoi5waa6

ngo5dou1hou2soeng2,」siu2wong4zi2daap3keoi5:「daan6hai6ngo5mou5me1si4gaan3ngo5jau5hou2do1pang4jau5jiu3heoi3jing6sik1jau5hou2do1je5jiu3heoi3lei5gaai2。」

ngo5dei6zi2nang4gau3lei5gaai2dou2ngo5dei6seon4fuk6zo2ge3je5。」wu4lei2gong2:「jan4leoi6ji5ging1m4zoi3jau5si4gaan3heoi3lei5gaai2jam6ho4je5keoi5dei6so2jau5je5dou1hai6heoi3pou3tau2dou6jin6sing2maai5faan1lai4daan6hai6sai3soeng6mou5pou3tau2ho2ji5maai5dou2pang4jau5so2ji5keoi5dei6m4zoi3jung2jau5pang4jau5jyu4gwo2nei5soeng2jau5jat1go3pang4jau5seon4fuk6ngo5aa1。」

ngo5jiu3zou6di1mat1je5aa3?」siu2wong4zi2man6

nei5jiu3hou2jau5noi6sing3。」wu4lei2daap3keoi5。「sau2sin1nei5jiu3co5jyun5ngo5siu2zau6hai6gam2co5hai2cou2dei6soeng6min6ngo5wui5jung6ngaan5gok3saau4haa5nei5ji4nei5zau6m4hou2gong2jam6ho4je5syut3waa6hai6ng6wui6ge3jyun4tau4bat1gwo3mui5jat1jat6nei5dou1ho2ji5co5maai4ngo5dou6siu2。」

dai6ji6jat6siu2wong4zi2faan1dou3lai4ni1dou6

nei5zeoi3hou2mui5jat1jat6dou1hai2tung4jat1si4gaan3faan1dou3lai4。」wu4lei2gong2:「geoi2go3lai6jyu4gwo2nei5mui5jat6dou1hai6haa6zau3sei3dim2lai4ge3waa2gam2heoi3dou3saam1dim2zung1ngo5zau6wui5hoi1ci2gok3dak1hoi1sam1si4gaan3jyut6kan5ngo5wui5jyut6hoi1sam1dou3zo2sei3dim2ngo5zau6wui5gei3ziu1leoi6jau6daam1sam1ngo5wui5faat3jin6hoi1sam1hai6jau5keoi5ge3doi6gaa3daan6hai6jyu4gwo2nei5zung1ji3gei2si4lai4zau6gei2si4lai4ngo5wing5jyun5dou1m4wui5zi1dou3jing1goi1me1si4hau6heoi3zeon2bei6hou2ngo5ge3sam1cing4……ni1go3ji4sik1jat1ding6jiu3jau5。」

ji4sik1zik1hai6mat1je5ji3si1?」siu2wong4zi2man6

ling6jat1joeng6ging1soeng4bei2jan4wai4mong4ge3je5。」wu4lei2gong2。「keoi5zau6hai6ling6dou3mau5jat1jat6tung4kei4taa1jat6zi2m4tung4mau5jat1go3zung1tau4tung4kei4taa1si4gaan3m4tung4ge3je5geoi2go3lai6zuk1ngo5go2baan1lip6jan4jau5jat1go3ji4sik1mui5fung4sing1kei4sei3keoi5dei6zau6wui5tung4cyun1jap6min6ge3gu1noeng4tiu3mou5so2ji5sing1kei4sei3hai6ngo5gok3dak1zeoi3zeng3ge3jat1jat6ngo5ho2ji5jat1lou6haang4haang4dou3heoi3pou4tou4jyun4dou1dak1jyu4gwo2di1lip6jan4zung1ji3gei2si4tiu3mou5zau6gei2si4tiu3gam2mui5jat1jat6dou1wui5hai6jat1mou4jat1joeng6ji4ngo5jik6dou1m4wui5jau5dak1fong3gaa3tau2haa5。」

zau6hai6gam2siu2wong4zi2zau6seon4fuk6zo2wu4lei2dong1siu2wong4zi2zau6faai3jiu3lei4hoi1ge3si4hau6……

aa3!」wu4lei2gong2:「ngo5hou2soeng2haam3aa3。」

dou1hai6nei5m4hou2laa1,」siu2wong4zi2gong2:「ngo5cung4loi4dou1m4soeng2soeng1hoi6nei5daan6hai6nei5hai6dou1jiu3ngo5seon4fuk6nei5……」

hai6aa3。」wu4lei2daap3

daan6hai6nei5waa6soeng2haam3wo3!」siu2wong4zi2gong2

hai6aa3。」wu4lei2daap3

gam2zou6nei5dou1hai6jat1mou4so2wok6gaa3wo3!」

ngo5jau5sau1wok6gaa3,」wu4lei2gong2:「zau6hai6siu2mak6ge3ngaan4sik1。」

zi1hau6keoi5gai3zuk6gong2

nei5zoi3heoi3tai2jat1ci3di1mui4gwai3faa1nei5wui5ming4baak6dou3nei5go2do2faa1dik1kok3hai6sai3soeng6duk6jat1mou4ji6ge3dong1nei5zoi3faan1lai4tung4ngo5dou6bit6ge3si4hau6ngo5wui5waa6jat1go3bei3mat6bei2nei5teng1zok3wai4lai5mat6。」

siu2wong4zi2zau6lei4hoi1zo2faan1heoi3tai2go2di1mui4gwai3faa1

nei5dei6tung4ngo5do2mui4gwai3faa1jat1di1dou1m4ci5nei5dei6mat1je5dou1m4hai6。」keoi5tung4di1faa1gong2。「mou5jan4seon4fuk6gwo3nei5dei6nei5dei6jik6mou5seon4fuk6gwo3jam6ho4jan4nei5dei6zau6hou2ci5ngo5zek3wu4lei2ji5cin4gam2keoi5go2si4tung4kei4taa1cin1maan6zek3wu4lei2jat1mou4jat1joeng6bat1gwo3ngo5tung4keoi5sing4wai4zo2pang4jau5ji4gaa1keoi5zau6hai6sai3gaai3soeng6duk6jat1mou4ji6ge3。」

mui4gwai3faa1teng1dou2jau5di1gaam3gaai3

nei5dei6hai6hou2leng3daan6hai6nei5dei6dou1hou2hung1heoi1。」keoi5gai3zuk6:「mou5jan4wui5wai6zo2nei5dei6lin4meng6dou1m4jiu3dong1jin2laa1jat1go3pou2tung1ge3lou6jan4ho2nang4wui5gok3dak1ngo5ge3mui4gwai3faa1go3joeng2hou2ci5nei5dei6daan6hai6deoi3ngo5lai4gong2keoi5bei2nei5dei6cyun4bou6gaa1maai4gang3gaa1zung6jiu3jan1wai6ngo5heoi3lam4seoi2ge3zau6hai6keoi5jan1wai6ngo5wan2go3bo1lei1zaau3lap1zyu6ge3zau6hai6keoi5jan1wai6ngo5wui5jung6ping4fung1hou2bou2wu6ge3zau6hai6keoi5jan1wai6ngo5bong1sau2cing1ceoi4san1soeng6di1mou4cung4ge3zau6hai6keoi5ceoi4zo2jau5loeng5saam1tiu4ngo5dei6lau4faan1hei2lai4dang2keoi5dei6bin3sing4wu4dip2)。jan1wai6ngo5wui5noi6sam1ling4ting3ge3zau6hai6keoi5mou4leon6keoi5hai6faat3gan2lou4sou1ding6hai6zi6ceoi1zi6leoi4jau6sam6zi3fu4zi2hai6nap1seng1m4ceot1jan1wai6keoi5sin1zi3hai6ngo5ge3mui4gwai3faa1。」

zi1hau6keoi5faan1heoi3wu4lei2go2dou6

zoi3gin3laa3。」keoi5waa6

zoi3gin3laa3。」wu4lei2dou1waa6。「ngo5waa6nei5zi1ngo5go3bei3mat6laa1kei4sat6hou2gaan2daan1zi2jau5jung6sam1sin1zi3ho2ji5tai2dak1cing1co2zeoi3zung6jiu3ge3je5dou1hai6mou4jing4jyu1soeng1ngaan5。」

zeoi3zung6jiu3ge3je5dou1hai6mou4jing4jyu1soeng1ngaan5。」siu2wong4zi2cung4fuk1zo2jat1ci3hou2gam2gei3zyu6keoi5

ling6nei5do2mui4gwai3faa1bin3dak1gam3zung6jiu3ge3hai6nei5faa1hai2nei5do2mui4gwai3faa1dou6ge3si4gaan3。」

hai6ngo5faa1hai2ngo5do2mui4gwai3faa1dou6ge3si4gaan3……」siu2wong4zi2cung4fuk1zo2jat1ci3hou2gam2gei3zyu6keoi5

hou2do1jan4dou1ji5ging1m4gei3dak1zo2ni1go3si6sat6,」wu4lei2gong2:「daan6hai6nei5zyut6deoi3m4ho2ji5m4gei3dak1nei5wing5jyun5jiu3deoi3nei5seon4fuk6zo2ge3je5fu6zaak3nei5jiu3deoi3nei5ge3mui4gwai3faa1fu6zaak3。」

ngo5jiu3deoi3ngo5ge3mui4gwai3faa1fu6zaak3……」siu2wong4zi2cung4fuk1zo2jat1ci3hou2gam2gei3zyu6keoi5