小王子

第二十四章

lai4dou3ngo5gaa3fei1gei1waai6zo2zi1hau6ge3dai6baat3jat6zing3dong1ngo5teng1gan2gwaan1jyu1soeng1jan4ge3gu3si6go2si4ngo5jik6dou1jam2maai4sau2tau4soeng6zeoi3hau6ge3jat1dik6seoi2

aai1!」ngo5tung4siu2wong4zi2gong2:「zan1hai6gei2hou2teng1ge2nei5di1wui4jik1bat1gwo3ngo5zung6mei6sau1lei5faan1hou2ngo5gaa3fei1gei1jau6mou5saai3seoi2ho2ji5jam2so2ji5jyu4gwo2ngo5dou1ho2ji5taa1tiu4gam2haang4heoi3jam2cyun4seoi2ngo5dou1wui5hou2hoi1sam1!」

ngo5pang4jau5wu4lei2ne1……」siu2wong4zi2ngaam1hoi1seng1gong2

pang4jau5zai2wu4lei2zou6mat1dou1zoi3mou5so2wai6laa3。」

dim2gaai2aa3?」

jan1wai6ngo5dei6zau6faai3wui5hot3sei2。」

keoi5m4ming4baak6ngo5ge3lo4cap1tung4ngo5gong2

zau6syun3zau6faai3jiu3sei2cang4ging1jau5gwo3go3pang4jau5dou1zan1hai6hou2gaa3ngo5ne1zau6hou2hoi1sam1ho2ji5jau5wu4lei2zou6ngo5ge3pang4jau5laak3。」

keoi5m4ming4baak6cing4fong3jau5gei2ngai4him2。」ngo5tung4zi6gei2gong2。「keoi5cung4loi4mei6si3gwo3tou5ngo6waak6ze2hau2gon1zi2jiu3jau5se1siu2joeng4gwong1keoi5zau6sam1滿mun5ji3zuk1……」

daan6hai6keoi5mong6sat6ngo5jin4hau6daap3zo2ngo5sam1leoi5min6ge3syut3waa6

ngo5dou1jau5di1hau2gon1……bat1jyu4ngo5dei6heoi3wan2go3zeng2aa1。」

ngo5zan1hai6bei2keoi5gik1sei2hai2gam3daai6go3saa1mok6leoi5min6lyun2gam3haang4zau6soeng2wan2dou2jat1go3zeng2sat6zoi6hai6taai3miu6soeng2tin1hoi1laa3bat1gwo3ngo5dei6dou1hai6zo6jin4hei2hang4heoi3wan2

ngo5dei6daai6gaa1nap1seng1m4ceot1gam2haang4zo2gei2go3zung1tau4zi1hau6je6mok6zuk6zim2dai1seoi4sing1hoi1ci2sim2耀jiu6ngo5mong6zyu6keoi5dei6jyu4mung6ci5zan1daai6koi3hai6jan1wai6taai3gwo3hau2gon1jau5siu2faat3siu1siu2wong4zi2ge3syut3waa6hai2ngo5nou5hoi2pin1hei2mou5

nei5hai6mai6dou1hau2gon1aa3?」ngo5man6keoi5

bat1gwo3keoi5mou5daap3ngo5go3man6tai4zing6hai6tung4ngo5gong2

seoi2deoi3sam1ling4dou1hou2gaa3……」

ngo5m4ming4keoi5hai2dou6gong2mat1daan6hai6ngo5mou5ceot1seng1ngo5zi1dou3man6keoi5dou1hai6mou5jung6

keoi5gui6jyu1si6zau6co5dai1zo2ngo5co5zo2hai2keoi5gaak3lei4jin4hau6gwo3zo2jat1zan6zi1hau6keoi5jau6waa6

di1sing1zan1hai6hou2leng3aa3jan1wai6soeng6min6jau5jat1do2ngo5dei6tai2m4gin3ge3faa1。」

ngo5daap3keoi5:「dik1kok3hai6aa3。」jin4hau6mak6gam2mong6zyu6hai2jyut6gwong1zi1haa6ge3saa1man4

go3saa1mok6zan1hai6hou2leng3aa3。」keoi5zoi3waa6

hai6zan1gaa3ngo5jat1hoeng3dou1hou2zung1ji3saa1mok6co5hai2jat1go3saa1jau1soeng6min6me1dou1gin3m4dou2me1dou1teng1m4dou2daan6hai6hai2mou4sing1zi1zung1jau5di1je5jat1zik6hai2syu3sim2faat3gwong1

go3saa1mok6gam3leng3,」siu2wong4zi2gong2:「hai6jan1wai6hai2mau5cyu3sau1maai4zo2jat1go3zeng2。」

ngo5hou2ging1ngaa5dat6jin4ming4baak6dim2gaai2go3saa1mok6saan3faat3zyu6jat1zung2san4bei3ge3gwong1mong4ngo5sai3go3ge3si4hau6zyu6hai2jat1gaan1hou2gu2lou5ge3daai6uk1dou6cyun4man4waa6leoi5min6maai4cong4zo2jat1go3bou2zong6dong1jin2mou5jan4wan2dou2gwo3ni1go3bou2zong6sam6zi3fu4ho2nang4mou5jan4soeng4si3gwo3heoi3wan2seoi1jin4hai6gam2daan6ni1go3cyun4syut3ling6dou3seng4gaan1uk1dou1nei4maan6zyu6jat1gu2san4bei3ge3hei3fan1ngo5uk1kei2sam1cyu3jat1zik6maai4cong4zyu6jat1go3bei3mat6……

hai6aa3。」ngo5deoi3siu2wong4zi2gong2:「mou4leon6hai6uk1jau6hou2hai6sing1sing1jau6hou2hai6saa1mok6dou1hou2ling6keoi5dei6gam3leng3ge3je5dou1hai6juk6ngaan5tai2m4dou2ge3。」

ngo5hou2hoi1sam1,」keoi5waa6:「nei5tung4ji3ngo5ge3wu4lei2gong2ge3je5。」

siu2wong4zi2fan3zoek6zo2ngo5pou5hei2keoi5gai3zuk6hoeng3cin4zau2ngo5sam1cing4fei1soeng4gik1dung6ngo5bei3waan1leoi5min6zau6hou2ci5pou5zyu6jat1gin6ceoi3joek6ji6seoi3ge3zan1gwai3bou2mat6gam2ngo5sam6zi3fu4gok3dak1dei6kau4soeng6mou5je5wui5bei2keoi5gang3ceoi3joek6ji6seoi3hai2jyut6gwong1zi1haa6ngo5jing4mong6zyu6keoi5cong1baak6ge3ngaak6tau4keoi5gan2bai3ge3soeng1ngaan5keoi5ceoi4fung1piu1jat6ge3jat1cyut3tau4faat3ngo5tung4zi6gei2gong2:「ngo5so2gin3dou2ge3zi2bat1gwo3hai6jat1go3keoi1hok3zeoi3zung6jiu3ge3je5juk6ngaan5hai6tai2m4dou2ge3。」

keoi5soeng1seon4mei4zoeng1hoi1zau6hou2ci5lou6ceot1bun3go3mei4siu3jat1joeng6ngo5zoi3tung4zi6gei2gong2:「ni1go3cam4seoi6ge3wong4zi2zeoi3ling6ngo5gam2dung6ge3hai6keoi5deoi3jat1do2faa1ge3zung1sing4ni1do2faa1zau6hou2ci5jat1zaan2zuk1dang1ge3fo2gwong1jat1joeng6zau6syun3hai2keoi5fan3zoek6ge3si4hau6dou1jat1joeng6ziu3耀jiu6zyu6keoi5……」jin4hau6ngo5gam2gok3dou2keoi5bin3dak1gang3gaa1joek6bat1kam1fung1jat1zaan2zuk1dang1hai6jiu3hou2bou2wu6jan1wai6zau6syun3zi2hai6jat1zan6mei4fung1dou1ho2ji5zoeng1keoi5ceoi1sik1

jin4hau6ngo5jat1zik6gam2joeng2haang4lok6heoi3zau6hai2po3hiu2si4fan6ngo5wan2dou2jat1go3zeng2