小王子

第二十五章

di1jan4hai6dou1jiu3bik1soeng5gaa3dak6faai3lit6ce1,」siu2wong4zi2gong2:「daan6hai6keoi5dei6ji5ging1m4zi1dou6zi6gei2hai2dou6zeoi1cam4gan2di1mat1je5jin4hau6keoi5dei6pan4pok3gam2bat1ting4hai2dou6dau1hyun1。」

zi1hau6keoi5gaa1do1geoi3

zan1hai6hou2m4zik6dak1。」

ngo5dei6wan2dou2ni1go3zeng2tung4kei4taa1hai2saat3haa1laai1saa1mok6ge3zeng2hou2m4tung4kei4taa1saat3haa1laai1saa1mok6ge3zeng2dou1zi2hai6hai2saa1dei6soeng6min6jat1go3gaan2daan1ge3窿lung1ni1jat1go3zau6hou2ci5hai2cyun1lok6jap6min6ge3zeng2gam2bat1gwo3ni1dou6gan1bun2mou5jam6ho4cyun1lok6so2ji5ngo5gok3dak1hou2ci5faat3gan2mung6gam2

zan1hai6kei4gwaai3laa3……」siu2wong4zi2gong2:「so2jau5je5dou1jau5cai4saai3waat6leon4seoi2tung2tung4maai4sing2dou1jau5。」

keoi5siu3zo2jat1siu3zau6ling1hei2tiu4sing2hoi1ci2zyun3dung6go3waat6leon4

go3waat6leon4zi1seng1gam2hoeng2hei2soeng5lai4zau6hou2ci5jat1go3hou2noi6mou5bei2fung1ceoi1juk1gwo3ge3gau6fung1hoeng3ji4so2faat3ceot1ge3seng1jat1joeng6

teng1m4teng1dou2aa3?」siu2wong4zi2gong2:「ngo5dei6giu3seng2zo2go3zeng2keoi5ji4gaa1hai2dou6coeng3gan2go1……」

ngo5m4soeng2keoi5gam3san1fu2

dang2ngo5lai4laa1,」ngo5tung4keoi5gong2:「deoi3nei5lai4gong2taai3cung5laa3。」

ngo5maan6maan2zoeng1go3seoi2tung2laai1maai4zeng2bin1jin4hau6fong3keoi5lok6zeng2haa6min6waat6leon4ge3go1sing1hai2ngo5ji5bin1wui4dong6hai2jing4jin4dong6joeng6gan2ge3seoi2jap6min6ngo5gin3dou2jat1go3dong6joeng6gan2ge3taai3joeng4

ngo5hou2hau2gon1aa3bei2di1seoi2ngo5jam2aa1。」

ngo5ming4baak6keoi5hai2dou6wan2gan2mat1je5laa3

ngo5ling1hei2go3seoi2tung2dai6dou3keoi5zeoi2seon4bin1keoi5hap6maai4soeng1ngaan5jam2zo2daam6seoi2gam2gok3ling6jan4滿mun5zuk1dou3hou2ci5hoeng2sau6sing6jin3jat1joeng6ni1di1seoi2bing6m4zi2hai6jam2ban2keoi5daan3sang1zi6sing1gwong1zi1haa6ge3bou6fat6daan3sang1zi6waat6leon4wing6coeng3ge3go1kuk1daan3sang1zi6ngo5soeng1sau2nou5lik6ge3ping3ging3keoi5zau6hou2ci5lai5mat6jat1joeng6fung1fu3sam1ling4dong1ngo5zung6hai6sai3lou6ge3si4hau6sing3daan3syu6soeng6min6ge3dang1sik1ng5je6nei4saat3ge3jam1ngok6fun1siu3zi1zung1ge3tim4mat6ni1jat1cai3dou1hai6ngo5so2sau1dou2zeoi3sim2sang1fai1ge3sing3daan3lai5mat6

nei5ni1dou6di1jan4,」siu2wong4zi2gong2:「hai2jat1go3faa1jyun2zau6zung3seng4ng5cin1do2mui4gwai3faa1daan6hai6keoi5dei6hai2jap6min6gan1bun2wan2m4dou2zi6gei2soeng2jiu3ge3je5。」

keoi5dei6wan2m4dou2。」ngo5daap3keoi5

daan6hai6keoi5dei6jiu3wan2ge3je5ho2nang4zau6hai2jat1do2faa1waak6ze2hou2siu2ge3seoi2jap6min6。」

mou5co3。」ngo5daap3keoi5

siu2wong4zi2jau6gong2

jung6ngaan5me1dou1m4wui5tai2dak1dou2jat1ding6jiu3jung6go3sam1heoi3wan2。」

ngo5dou1jam2jyun4seoi2fu1kap1dou1coeng3seon6hou2do1saa1mok6hai2cyu5gwong1zi1haa6jim5soeng5zo2mat6tong4ge3ngaan4sik1ni1jat1pin3mat6tong4ge3ngaan4sik1ling6ngo5gam2dou3mou4bei2ge3faai3lok6daan6hai6dim2gaai2jik6ling6ngo5jau5jat1si1ge3bei1soeng1ne1

nei5jat1ding6jiu3zeon1sau2nei5ge3sing4nok6。」siu2wong4zi2cung4san1co5hai2ngo5san1bin1hing1deoi3ngo5gong2

me1sing4nok6?」

nei5waa6𠺢gaa1maa3bei2go3hau2zaau3ngo5zek3joeng4aa3……ngo5jiu3deoi3ngo5ge3mui4gwai3faa1fu6zaak3gaa3。」

ngo5cung4ngo5go3saam1doi2leoi5min6lo2faan1gei2fuk1waa2ceot1lai4siu2wong4zi2mong6zo2jat1haa5jin4hau6siu3zyu6gam2gong2

nei5di1wu4syun1syu6waak6dou3hou2ci5po1je4coi3gam2。」

ou3!」

ngo5bun2loi4zung6jat1zik6ji5ni1fuk1wu4syun1syu6ge3waa2wai4wing4tim1𠻹

nei5waak6ni1zek3wu4lei2……deoi3ji5ne1……jau5siu2ci5jat1deoi3gok3lo1……tung4maai4taai3coeng4laa3!」

zi1hau6keoi5jau6siu3zo2haa5

nei5gam2joeng2m4gung1ping4wo3pang4jau5zai2ngo5cung4loi4dou1zi2hai6sik1dak1waak6saan1maai4tou5pei4tung4maai4daa2hoi1tou5pei4ge3mong5se4gaa3zaa3。」

ou3mou5man6tai4ge3,」keoi5waa6:「di1sai3lou6zai2tai2dak1ming4gaa3laa3。」

jyu1si6ngo5zau6waak6zo2jat1go3hau2zaau3daan6dong1ngo5dai6bei2keoi5ge3si4hau6ngo5go3sam1dat6jin4cam4zo2lok6lai4

nei5hai6mai6jau5me1daa2syun3mou5waa6ngo5zi1aa3……」

bat1gwo3keoi5bing6mou5daap3dou3ngo5keoi5waa6

nei5zi1m4zi1aa3jau4ngo5lok6dou3lai4dei6kau4go2jat6……dou3ting1jat6zau6ji5ging1jat1nin4laa3。」

keoi5cam4mak6zo2jat1zan6zi1hau6jau6gong2

ngo5gong3lok6ge3dei6dim2hou2kan5ni1dou6……」

jin4hau6keoi5faai3min6zoeng3hung4hei2soeng5lai4

zoi3jat1ci3m4zi1dim2gaai2ngo5gam2gok3dou3jat1si1mok6ming4ge3jau1soeng1ngo5dat6jin4nam2hei2jat1go3man6tai4

gam2gong2baat3jat6cin4ngo5jyu6soeng5nei5go2go3ziu1zou2nei5jat1go3jan1hai2ni1go3miu5mou4jan4jin1ge3fong1mok6soeng6min6haang4bing6m4hai6haau2hap6gwaa3nei5dong1si4hai6mai6zing3hai6faan1gan2heoi3nei5gong3lok6ge3dei6dim2?」

siu2wong4zi2faai3min6jau6hung4hei2soeng5lai4

ngo5jau4jyu4zo2jat1zan6gai3zuk6man6

m4tung1zau6hai6wai6zo2jat1zau1nin4ge3jyun4jan1?」

siu2wong4zi2faai3min6zoi3ci3hung4hei2soeng5lai4keoi5ci2zung1mou5daap3dou3ngo5ge3man6tai4daan6hai6dong1keoi5min6hung4ge3si4hau6ji3si1zau6zik1hai6waa6hai6laa1m4hai6zung6ho2ji5hai6me1aa3

aa3!」ngo5tung4keoi5gong2:「ngo5hou2geng1aa3……」

bat1gwo3keoi5daap3ngo5

nei5ji4gaa1jiu3heoi3zou6je5laa3nei5jiu3faan1heoi3nei5bou6gei1hei3go2dou6ngo5wui5hai2dou6dang2nei5nei5ting1jat6pong4maan5zoi3gwo3lai4laa1。」

daan6hai6ngo5zan1hai6m4fong3sam1ngo5gei3dak1wu4lei2gong2gwo3jyu4gwo2nei5jung4heoi2zi6gei2bei2jan4seon4fuk6nei5zau6jiu3mou6jat1go3ho2nang4jiu3lau4ngaan5leoi6ge3him2……