小王子

第二十七章

waa6gam3faai3zau6ji5ging1gwo3zo2luk6nin4……ngo5jat1zik6dou1mou5tung4jan4gong2gwo3ni1gin6si6ngo5di1pang4jau5dou1hou2hoi1sam1ho2ji5gin3dou2ngo5mou5si6faan1lai4ngo5zi6gei2kei4sat6zau6hou2soeng1sam1daan6hai6ngo5tung4keoi5dei6gong2:「ngo5zan1hai6hou2gui6……」

ji4gaa1ngo5ge3sam1cing4ji5ging1ping4fuk6zo2siu2zik1hai6waa6……dou1zung6mei6jyun4cyun4ping4fuk6saai3bat1gwo3ngo5zi1dou3keoi5ji5ging1faan1heoi3keoi5zi6gei2ge3sing1kau4jan1wai6go2jat6dou3zo2jat6ceot1ge3si4hau6ngo5ji5ging1gin3m4dou2keoi5ge3san1tai2keoi5ge3san1tai2dou1m4hai6zan1hai6gam3cung5ze1……je6maan5ge3si4hau6ngo5hou2zung1ji3teng1haa5di1sing1keoi5dei6zau6hou2ci5ng5jik1go3long1gam2……

daan6hai6jau5jat1gin6daai6si6faat3sang1zo2waak6bei2siu2wong4zi2go2go3hau2zaau3ne1ngo5m4gei3dak1gaa1faan1tiu4pei4daai2bei2keoi5aa3gam2siu2wong4zi2mai6mou5baan6faat3ho2ji5daai3keoi5soeng5zek3綿min4joeng2dou6lo1gan1zyu6ngo5man6zi6gei2:「hai2keoi5ge3sing1kau4soeng6min6faat3sang1zo2me1si6ne1hou2ho2nang4zek3綿min4joeng2ji5ging1sik6zo2do2faa1……」

jau5si4ngo5wui5tung4zi6gei2gong2:「mou5si6ge3siu2wong4zi2je6maan5ge3si4hau6jat1ding6wui5jung6go3bo1lei1zaau3lap1zyu6keoi5do2faa1keoi5zung6wui5tai2sat6zek3綿min4joeng2……」zi1hau6ngo5zau6wui5hou2hoi1sam1ji4so2jau5ge3sing1dou1wui5siu3mei1gam2

jau5si4ngo5jau6wui5tung4zi6gei2gong2:「jan4noi6m4noi2dou1wui5lou5mong5daai6ji3jat1haa5gam2zau6bai6laa1jyu4gwo2jau5jat1maan5keoi5m4gei3dak1zo2go3bo1lei1zaau3jau6waak6ze2zek3綿min4joeng2hai2je6maan5zing6zing2gai1zau2ceot1lai4……」gam2nam2dou3ni1dou6di1long1zau6bin3saai3zou6ngaan5leoi6!……

ni1go3hai6jat1go3hou2daai6ge3mai4tyun4deoi3tung4joeng2zung1ji3siu2wong4zi2ge3nei5tung4maai4deoi3ngo5dou1hou2hai2jyu5zau6mau5cyu3mau5jat1zek3綿min4joeng2m4zi1sik6zo2ding6hai6mou5sik6dou3go2do2mui4gwai3faa1seng4go3jyu5zau6dou1wui5bin3dak1m4zoi3jat1joeng6

joeng5mong6coeng4hung1man6haa5nei5zi6gei2zek3綿min4joeng2jau5mou5sik6dou3do2faa1ne1nei5wui5faat3jin6jat1cai3dou1goi2bin3saai3……

jau5di1daai6jan4wing5jyun5dou1m4wui5ming4baak6ni1joeng6je5hai6gei2gam3zung6jiu3

ni1go3zau6hai6deoi3ngo5lai4gong2cyun4sai3gaai3zeoi3leng3tung4zeoi3ling6jan4soeng1gam2ge3ging2sik1keoi5kei4sat6tung4zi1cin4go2jip6hai6tung4jat1go3ging2sik1lai4daan6hai6ngo5zoeng1keoi5zoi3waak6do1jat1ci3dang2nei5ho2ji5hou2tai2cing1co2siu2wong4zi2zau6hai6hai2ni1dou6ceot1jin6hai2dei6kau4jin4hau6cung4dei6kau4soeng6siu1sat1

jyu4gwo2jau5jat1jat6nei5wui5heoi3dou3fei1zau1ge3saa1mok6gam2ceng2nei5sai3sam1di1mong6haa5ni1go3ging2sik1hou2gei3zyu6keoi5jyu4gwo2nei5ging1gwo3ni1dou6ngo5cing2kau4nei5m4hou2zau2dak1gam3faai3si3haa5hai2go2nap1sing1haa6min6dang2jat1zan6jyu4gwo2jau5go3sai3lou6zai2zau2maai4lai4nei5dou6jyu4gwo2keoi5siu3jyu4gwo2keoi5jau5jat1tau4gam1faat3jyu4gwo2nei5man6keoi5me1keoi5dou1m4daap3nei5gam2nei5zau6gu2dou2keoi5hai6bin1go3maa4faan4nei5bong1haa5sau2m4hou2dang2ngo5gam3soeng1sam1zik1haak1se2seon3waa6ngo5zi1keoi5faan1zo2lai4aa1……