小王子

第二十六章

hai2zeng2ge3pong4bin1jau5jat1fuk1po3laan6ge3gau6sek6coeng4dai6ji6jat6ge3pong4maan5dong1ngo5jyun4sing4ngo5sau2soeng6ge3gung1zok3faan1dou3lai4ge3si4hau6ngo5cung4jyun5cyu3zau6gin3dou2siu2wong4zi2co5zo2hai2bung6coeng4soeng6min6soeng1goek3diu3zyu6hai2bun3hung1jin4hau6ngo5teng1dou2keoi5gong2

nei5m4gei3dak1laa4m4hai6ni1go3wai6zi3aa3!」

jing1goi1jau5ling6jat1baa2seng1daap3zo2keoi5jan1wai6keoi5gan1zyu6jau6daap3

hai6aa3hai6gam1jat6aa3bat1gwo3m4hai6ni1dou6!」

ngo5jat1lou6hoeng3bung6coeng4haang4gwo3heoi3pin1gin3m4dou2jam6ho4jan4jik6teng1m4dou2jam6ho4jan4gong2je5daan6hai6siu2wong4zi2jau6zoi3daap3

mou5co3aa3nei5wui5gin3dou2ngo5di1goek3jan3hai2saa1soeng6min6hoi1ci2ge3dei6fong1nei5hai2go2dou6dang2ngo5zau6dak1gaa3laa3ngo5gam1maan5wui5heoi3go2dou6。」

ngo5dong1si4lei4bung6coeng4zi2jau5ji6sap6mai5jyun5daan6zung6hai6mat1dou1gin3m4dou2

siu2wong4zi2zing6zo2jat1zan6zi1hau6jau6zoi3gong2

nei5di1duk6jik6gau3m4gau3sai1lei6gaa3nei5hang2ding6m4使sai2ngo5sau6taai3noi6fu2?」

ngo5ting4dai1zo2lok6lai4sam1tau4jat1cam4bat1gwo3ngo5ci2zung1m4ming4baak6

nei5zau2laa1ji4gaa1。」keoi5gong2:「ngo5jiu3lok6faan1heoi3laa3!」

ngo5zoeng1si6sin3ji4dou3heoi3coeng4goek3ge3wai6zi3zik1haak1haak3zo2jat1tiu3zau6hai2go2dou6min6deoi3zyu6siu2wong4zi2jau5jat1tiu4saam1sap6miu5noi6zau6zuk1ji5zi3jan4jyu1sei2dei6ge3wong4sik1duk6se4ngo5naa4naa2seng1jat1lou6cung4saam1doi2leoi5min6ling1ngo5zi1sau2coeng1ceot1lai4jat1lou6paau2gwo3heoi3daan6hai6tiu4se4jat1teng1dou2ngo5ge3goek3bou6seng1zik1haak1zau6hou2ci5jat1go3seoi4sei2ge3pan3cyun4zeoi3hau6ge3jat1tiu4seoi2cyu5gam2hing1haau2gam2zyun3zo2jap6saa1leoi5min6jin4hau6bat1fong1bat1mong4gam2hai2sek6tau4zi1gaan1穿cyun1caap3faat3ceot1mei4ge3gam1suk6seng1

ngo5dou3coeng4bin1ge3si4hau6ngaam1gon2dak1cit3jung6soeng1sau2zip3zyu6siu2wong4zi2keoi5ge3min6sik1hou2ci5syut3jat1joeng6gam3cong1baak6

dou3dai2gaau2mat1je5si6aa3nei5ji4gaa1tung4se4gong2je5tim1𠻹aa4!」

ngo5sung1hoi1keoi5jat1zik6daai3zyu6ge3go2tiu4wong4sik1geng2gan1jung6seoi2sap1zo2jat1haa5keoi5go3taai3joeng4jyut6zoi3bei2zo2di1seoi2keoi5jam2ni1jat1haak1ngo5ji5ging1m4gam2zoi3man6keoi5man6tai4keoi5hou2jing4zung6gam2mong6zyu6ngo5jung6soeng1bei3laam2zyu6ngo5tiu4geng2ngo5ho2ji5gam2gok3dou2keoi5go3sam1tiu3dou3hou2ci5jat1zek3bei2jan4jung6coeng1se6zung3ji4seoi4sei2zang1zaat3ge3zoek3zai2gam2keoi5tung4ngo5gong2

ngo5hou2gou1hing3nei5wan2dou2nei5bou6gei1hei3m4gin3zo2ge3je5nei5ho2ji5faan1uk1kei2laa3……」

nei5dim2zi1gaa3?」

ngo5bun2loi4zing3zing3hai6zau2lai4waa6bei2keoi5zi1ngo5ging2jin4sau1lei5hou2zo2bou6jan5king4

keoi5mou5daap3ngo5tiu4man6tai4daan6hai6keoi5gong2

ngo5gam1jat6dou1wui5faan1ngo5zi6gei2uk1kei2……」

jin4hau6keoi5hou2jau1soeng1gam2gong2

tiu4lou6zan1hai6hou2jyun5……hou2naan4haang4……」

ngo5gam2gok3dou2jat1gin6hou2san4kei4ge3si6zing3hai6faat3sang1gan2ngo5soeng1bei3ming4hou2ci5pou5sai3lou6zai2gam2joeng2pou5sat6keoi5daan6hai6keoi5pin1hou2ci5dit3gan2lok6jat1go3mou4dai2ge3sam1jyun1gam2ji4ngo5zau6me1dou1zou6m4dou2

keoi5jing4zung6ge3ngaan5san4mai4sat1zo2hai2jyun5fong1ge3mau5cyu3

ngo5jau5nei5zek3joeng4jau6jau5zong1joeng4ge3soeng1jau6jau5go3hau2zaau3……」

keoi5min6soeng6lou6ceot1zo2jat1si1jau1soeng1ge3mei4siu3

ngo5dang2zo2hou2noi6hoi1ci2gam2gok3dou2keoi5ge3san1tai2nyun5faan1di1

pang4jau5zai2tau4sin1nei5go3joeng2hou2geng1gam2……」

keoi5dong1jin2hou2geng1laa1daan6hai6keoi5hou2wan1jau4gam2siu3zyu6gong2

ngo5gam1maan5wui5gang3gaa1zi1geng1……」

ngo5zoi3ci3gam2gok3dou2jat1zan6bing1laang5ngo5zi1dou3jau5mou4ho2waan5wui4ge3si6cing4zoeng1wui5faat3sang1ngo5faat3jin6zi6gei2mou5baan6faat3sing4sau6zoi3teng1m4dou2siu2wong4zi2ge3siu3seng1keoi5ge3siu3seng1deoi3ngo5lai4gong2zau6hou2ci5saa1mok6zung1ge3cing1cyun4jat1joeng6

pang4jau5zai2ngo5zung6soeng2teng1dou2nei5ge3siu3seng1……」

daan6hai6keoi5tung4ngo5gong2

gam1maan5zau6wui5hai6jat1nin4laa3ngo5ge3sing1kau4zoeng1wui5hai2zeng3ngo5jat1nin4cin4gong3lok6ge3dei6fong1tau4deng2soeng6min6……」

pang4jau5zai2go2tiu4se4nei5dei6tau4sin1go2ci3gin3min6tung4maai4ni1di1sing1ge3gu2zai2cyun4bou6dou1zi2hai6jat1coeng4ok3mung6hai6mai6?」

daan6hai6keoi5jau6mou5daap3ngo5ge3man6tai4keoi5tung4ngo5gong2

zung6jiu3ge3je5hai6tai2m4dou2gaa3……」

hai6aa3……」

zau6hou2ci5faa1gam2jyu4gwo2nei5oi3soeng5jat1do2hai2mau5sing1kau4soeng6ge3faa1gam2nei5mong6soeng5je6hung1zau6wui5gok3dak1hou2hang6fuk1jan1wai6so2jau5ge3sing1dou1hou2ci5hoi1zo2faa1gam2。」

hai6aa3……」

zau6hou2ci5seoi2gam2nei5bei2ngo5jam2ge3seoi2jan1wai6go3waat6leon4tung4maai4tiu4sing2zau6hou2ci5jam1ngok6jat1joeng6nei5gei3m4gei3dak1aa3zan1hai6hou2jam2……」

hai6aa3……」

je6maan5ge3si4hau6nei5mong6haa5soeng6min6di1sing1ngo5go2nap1taai3sai3zi2m4dou2bei2nei5tai2hai2bin1dou6kei4sat6gam2joeng2dou1gei2hou2aa1deoi3nei5lai4gong2ngo5nap1sing1zi2hai6kei4zung1jat1nap1gam2joeng2nei5zau6wui5oi3soeng5so2jau5ge3sing1keoi5dei6zau6wui5cyun4bou6dou1sing4wai4nei5ge3pang4jau5ji4gaa1ngo5jiu3sung3jat1fan6lai5mat6bei2nei5……」

keoi5jau6siu3zo2jat1seng1

aa3pang4jau5zai2pang4jau5zai2ngo5hou2zung1ji3teng1dou2nei5ge3siu3seng1aa3!」

zing3zau6hai6ngo5soeng2bei2nei5ge3lai5mat6laa3……zau6hou2ci5di1seoi2jat1joeng6……」

nei5soeng2gong2di1me1aa3?」

sing1deoi3m4tung4jan4jau5m4tung4ge3ji3ji6deoi3leoi5haang4gaa1lai4gong2sing1zau6hai6keoi5dei6ge3hoeng2dou6deoi3kei4taa1jan4sing1zi2bat1gwo3hai6je6hung1zung1ge3gwong1dim2deoi3fo1hok6gaa1lai4gong2sing1hai6jiu3gaai2kyut3ge3man6tai4deoi3ngo5sik1go2go3saang1ji3jan4lai4gong2sing1hai6coi4fu3daan6hai6so2jau5sing1dou1hai6cam4mak6ge3nei5so2jung2jau5ge3sing1tung4kei4taa1jam6ho4jan4ge3dou1m4tung4。」

nei5soeng2gong2di1me1aa3?」

dong1nei5jing4mong6zyu6je6hung1jau4jyu1ngo5zoeng1wui5hai2kei4zung1jat1nap1sing1soeng6min6zyu6jau4jyu1ngo5zoeng1wui5hai2kei4zung1jat1nap1sing1soeng6min6siu3nei5wui5gok3dak1so2jau5ge3sing1dou1hai2dou6siu3gan2zi2jau5nei5wui5jung2jau5hou2do1sik1siu3ge3sing1!」

keoi5jau6siu3zo2jat1seng1

dong1nei5ping4fuk6sam1cing4zi1hau6sam1cing4zung2jau5ping4fuk6ge3jat1jat6),nei5wui5hou2gou1hing3cang4ging1jing6sik1ngo5nei5wing5jyun5dou1wui5hai6ngo5ge3pang4jau5nei5wui5soeng2tung4ngo5jat1cai4heoi3siu3nei5noi6m4noi2zau6wui5daa2hoi1go3coeng1ji4nei5ge3pang4jau5gin3dou2nei5mong6zyu6go3tin1mou4laa1hai2dou6siu3wui5gok3dak1hou2kei4gwaai3gan1zyu6nei5wui5tung4keoi5dei6gong2hai6aa3hai6di1sing1ling6dou3ngo5siu3jin4hau6keoi5dei6wui5ji5wai4nei5so4zo2gam2ngo5zau6zing2gu2dou2nei5laak3!」

keoi5jau6siu3zo2jat1seng1

gam2zau6hou2ci5ngo5bei2nei5ge3m4hai6sing1ji4hai6hou2do1sik1dak1siu3ge3siu2long1。」

keoi5jau6siu3zo2jat1seng1zi1hau6zau6zoi3ci3jim4suk1hei2lai4

gam1maan5……nei5ming4ge3……m4hou2gwo3lai4。」

ngo5m4wui5diu6dai1nei5。」

ngo5go3joeng2wui5hou2tung3fu2ngo5wui5hou2ci5sei2haa5sei2haa5gam2zau6gam2laa1m4hou2lai4tai2ngo5m4zik6dak1……」

ngo5m4wui5diu6dai1nei5。」

daan6hai6keoi5hou2daam1sam1

ngo5gam2tung4nei5gong2jik6dou1hai6jan1wai6tiu4se4aa3m4ho2ji5bei2keoi5ngaau5dou2nei5gaa3……se4hou2ok3duk6keoi5dei6ho2ji5seon4seoi5wai6taam1dak1ji3ji4ngaau5jan4……」

ngo5m4wui5diu6dai1nei5。」

daan6jau5go3nam2faat3ling6dou3keoi5on1sam1zo2

tiu4se4jing1goi1dou1mou5saai3duk6jik6heoi3ngaau5dai6ji6go3jan4ge3。」

go2maan5ngo5mou5wai4ji3dou3keoi5gei2si4zau2zo2keoi5nap1seng1m4ceot1zau6zau2zo2heoi3dong1ngo5zung1jyu1zeoi1faan1soeng5keoi5ge3si4hau6keoi5zing3hai6gin1ding6bat1ji4gam2gap1goek3jat1zik6hoeng3cin4zau2keoi5zing6hai6tung4ngo5gong2

ji2nei5hai2dou6aa4……」

keoi5zuk1zyu6ngo5zek3sau2daan6ji1jin4hou2daam1sam1gam2waa6

nei5m4jing1goi1lai4gaa3nei5wui5hou2m4hoi1sam1gaa3ngo5wui5hou2ci5sei2zo2gam2joeng2daan6kei4sat6bing6m4hai6zan1gaa3……」

ngo5mou5ceot1seng1

nei5ming4𠺝gaak3lou6tou4taai3jyun5ngo5m4nang4gau3daai3zyu6ni1fu3keoi1tai2zau2lok6heoi3taai3cung5laa3……」

ngo5mou5ceot1seng1

zau6zi2hai6hou2ci5jat1po1lou5syu6mok1lok6ge3syu6pei4jat1joeng6lou5syu6ge3syu6pei4mou5me1zik6dak1soeng1sam1。」

ngo5mou5ceot1seng1

keoi5jau5siu2hei3neoi5daan6zi1hau6jau6zoi3ci3soeng4si3

kei4sat6dou1gei2hou2aa1hai6mai6ngo5ne1ngo5dou1wui5mong6zyu6di1sing1so2jau5ge3sing1dou1wui5bin3sing4jau5saang1sau3waat6leon4ge3zeng2jat1joeng6so2jau5ge3sing1dou1wui5bei2seoi2ngo5jam2……」

ngo5mou5ceot1seng1

kei4sat6dou1wui5gei2gaau2siu3nei5wui5jau5ng5jik1go3long1ngo5zau6wui5jau5ng5jik1go3seoi2zeng2……」

lin4keoi5dou1mou5zoi3gong2je5jan1wai6keoi5hoi1ci2haam3……

zau6hai6go2dou6zi1hau6ni1jat1bou6bei2ngo5zi6gei2jat1go3min6deoi3laa1。」

keoi5co5dai1zo2jan1wai6keoi5dou1hou2geng1

keoi5jau6gong2:「nei5ming4𠺝gaak3……ngo5jiu3deoi3ngo5ge3mui4gwai3faa1fu6zaak3gaa3keoi5gam3ceoi3joek6gam3tin1zan1keoi5zau6zi2hai6kaau3go2sei3tiu4ci3heoi3bou2wu6zi6gei2……」

ngo5dou1co5dai1zo2jan1wai6ngo5ji5ging1m4zoi3ho2ji5kei5zik6laa3

keoi5waa6:「hou2laa1……zau6gam2laa1……」

keoi5jau4jyu4zo2jat1zan6jin4hau6kei5zo2hei2san1keoi5daap6cin4zo2jat1bou6ji4ngo5zau6jyun4cyun4dung6daan6bat1dak1

jat1dou6wong4sik1ge3gwong1mong4hai2keoi5goek3ngaan5wai6zi3sim2gwo3keoi5juk1dou1m4juk1gam2kei5zik6zo2hai2dou6jat1zan6keoi5mou5daai6giu3zi2hai6hou2ci5jat1po1syu6gam2hing1dit3zo2lok6dei6haa2jan1wai6dei6soeng6min6ge3saa1jyun4cyun4mou5faat3ceot1bun3haa5hoeng2seng1