小王子

第四章

zau6hai6gam2ngo5zi1dou3zo2ling6jat1gin6hou2zung6jiu3ge3si6keoi5lai4go2go3sing1kau4jyun4loi4zi2hai6gan2daai6gwo3jat1gaan1uk1gaa3zaa3

bat1gwo3kei4sat6gam2dou1m4zik6dak1daai3geng1siu2gwaai3ngo5zi1dou3ceoi4zo2dei6kau4aa3muk6sing1aa3fo2sing1aa3gam1sing1aa3go2di1goi2zo2meng2zeoi3zung6jiu3ge3haang4sing1zi1ngoi6kei4sat6zung6jau5sing4cin1soeng5maan6gam3do1kei4taa1ge3haang4sing1dong1zung1jau5di1hou2sai3hou2sai3sai3dou3lin4jung6mong6jyun5geng3dou1mong6m4dou2dong1tin1man4hok6gaa1faat3jin6jat1nap1gam2ge3haang4sing1zau6wui5bei2go3pin1hou6nap1sing1ji4m4wui5tung4keoi5goi2meng2so2ji5geoi2go3lai6keoi5zau6ho2nang4wui5giu3nap1sing1zou6siu2haang4sing13saam12ji65ng5gam2

ngo5hou2jau5lei5jau4soeng1seon3siu2wong4zi2lai4go2nap1sing1zau6hai6jat1nap1giu3Bbi16luk61jat12ji6ge3siu2haang4sing1ni1nap1sing1zi2hai6bei2jan4jung6mong6jyun5geng3gin3gwo3jat1ci3gam3do1hai6jat1go3tou2ji5kei4tin1man4hok6gaa1hai21jat19gau20ling49gau2nin4faat3jin6ge3

go2zan6si4ni1go3tin1man4hok6gaa1hou2lung4zung6kei4si6gam2hai2gwok3zai3tin1man4hok6daai6wui2soeng6faat3biu2keoi5ge3faat3jin6daan6hai6jan1wai6keoi5zoek3zyu6jat1san1tou2ji5kei4ge3cyun4tung2fuk6sik1so2ji5jyun4cyun4mou5jan4soeng1seon3keoi5di1daai6jan4seng4jat6dou1hai6gam2

daan6hai6hou2coi2siu2haang4sing1Bbi16luk61jat12ji6ge3ming4sing1dou1zung6bou2dak1zyu6jan1wai6hau6loi4tou2ji5kei4jau5go3duk6coi4ze2ji5sei2jing4wai1bik1keoi5ge3jan4man4zyun2zoek3au1zau1fuk6sik1hai21jat19gau22ji60ling4nin4ngo5dei6ni1wai2tin1man4hok6gaa1jau6zoi3jat1ci3cung4san1faat3biu2keoi5ge3faat3jin6ji4ni1ci3keoi5zoek3zyu6jat1tou3hou2jau1ngaa5ge3lai5fuk6gam1ci3daai6gaa1dou1hou2tung4ji3keoi5ge3lei5geoi3

ngo5waa6bei2nei5teng1gam3do1gwaan1jyu1siu2haang4sing1Bbi16luk61jat12ji6ge3je5zung6waa6maai4nei5zi1keoi5go3pin1hou6kei4sat6dou1hai6jan1wai6di1daai6jan4di1daai6jan4zeoi3zung1ji3zau6hai6sou3muk6zi6dong1nei5gaai3siu6go3san1pang4jau5bei2keoi5dei6sik1keoi5dei6wing5jyun5dou1m4wui5man6di1zeoi3zung6jiu3ge3man6tai4keoi5dei6m4wui5man6:「keoi5baa2seng1dim2joeng2gaa3keoi5zeoi3zung1ji3waan2di1me1aa3keoi5jau5mou5sau1zaap6wu4dip2biu1bun2ne1?」keoi5dei6faan2ji4wui5man6:「keoi5gei2seoi3aa3keoi5jau5gei2do1go3hing1dai6aa3keoi5gei2cung5aa3keoi5aa3baa4zaan6gei2do1cin2ne1?」zi2jau5man6gwo3ni1di1man6tai4keoi5dei6sin1wui5gok3dak1zi6gei2jing6sik1zo2ni1go3jan4jyu4gwo2nei5tung4go3daai6jan4gong2:「ngo5gin3dou2gaan1hou2bit6zi3ge3fan2hung4sik1zyun1uk1coeng1toi4cin4min6zung3zo2hou2do1joeng4kwai4faa1uk1sim4soeng6min6zung6jau5jat1dau3baak6鴿gaap2tim1𠻹」,keoi5dei6jyun4cyun4m4wui5nang4gau3soeng2zoeng6dou2go2gaan1uk1hai6me1joeng2nei5jat1ding6jiu3waa6:「ngo5gin3dou2jat1gaan1zik6seng4cin1maan6ge3uk1aa3。」gam2keoi5dei6zau6wui5fong2jin4daai6ng6gam2ging1taan3jat1seng1:「waa3gam2jat1ding6hou2leng3laa3!」

jyu4gwo2nei5tung4di1daai6jan4gong2:「siu2wong4zi2cyun4zoi6ge3zing3geoi3zau6hai6keoi5hou2jau5mei6lik6hou2zung1ji3siu3tung4maai4soeng2jiu3zek3綿min4joeng2zai2keoi5soeng2jiu3zek3綿min4joeng2gam2zau6zing3ming4keoi5cyun4zoi6laa1!」keoi5dei6jat1ding6wui5sung2go3bok3tau4dong3nei5hai6sai3lou6zai2daan6hai6jyu4gwo2nei5tung4keoi5dei6gong2:「siu2wong4zi2go3sing1kau4zau6hai6siu2haang4sing1Bbi16luk61jat12ji6」,gam2keoi5dei6zau6wui5soeng1seon3zau6m4wui5zoi3jung6jat1daai6deoi1man6tai4lai4faan4nei5

di1daai6jan4zau6hai6gam2gaa3laa3daan6dou1m4hou2gwaai3keoi5dei6siu2pang4jau5deoi3daai6jan4jing1goi1fun1hau5di1ge3

bat1gwo3dong1jin2laa1ngo5dei6ni1di1zan1zing3liu5gaai2sang1ming6ge3jan4sin1zi3m4wui5gam3gwaan1sam1sou3muk6zi6so2ji5ngo5soeng2ji5jat1go3tung4waa2gu3si6ge3fong1sik1lai4hoi1ci2ngo5ji5haa6soeng2gong2ge3gu3si6ngo5wui5soeng2gam2joeng2hoi1ci2

hai2hou2noi6hou2noi6ji5cin4jau5jat1go3siu2wong4zi2zyu6zo2hai2jat1nap1m4daai6dak1gwo3keoi5gei2do1ge3siu2haang4sing1soeng6min6keoi5hou2seoi1jiu3jat1wai2pang4jau5……」deoi3jyu1zan1zing3liu5gaai2sang1ming6ge3jan4gam2joeng2gong2wui5zan1sat6hou2do1

jan1wai6ngo5m4soeng2daai6gaa1kau4kei4gam2tai2ngo5ni1bun2syu1dong1ngo5gong2faan1hei2ni1di1wong5si6kei4sat6hai6seoi1jiu3sing4sau6mok6daai6ge3soeng1tung3ngo5pang4jau5ji5ging1daai3zyu6keoi5zek3joeng4lei4hoi1zo2luk6nin4laa3ngo5ji4gaa1soeng4si3miu4seot6faan1keoi5di1si6zik1hai6wai6zo2m4soeng2mong4gei3keoi5mong4gei3pang4jau5hai6jat1gin6hou2bei1soeng1ge3si6m4hai6mui5go3jan4dou1jung2jau5gwo3pang4jau5jyu4gwo2lin4ngo5dou1mong4gei3keoi5ge3waa2ngo5zau6wui5tung4go2di1zi2hai6deoi3sou3zi6gam2hing3ceoi3ge3daai6jan4hou4mou4fan1bit6zing3hai6jan1wai6gam2ngo5maai5zo2hap6ngaan4liu2tung4jyun4bat1faan1lai4dong1jat1go3jan4hai2luk6seoi3zi1hau6ceoi4zo2daa2hoi1tou5pei4ge3mong5se4tung4maai4hap6soeng5tou5pei4ge3mong5se4zi1ngoi6kei4taa1me1je5dou1mei6waak6gwo3ji4jiu3hai2ngo5ni1go3nin4gei2sin1cung4san1hoi1ci2waak6faan1waa2kei4sat6jat1di1dou1m4jung4ji6dong1jin2ngo5wui5zeon6lik6zoeng1di1waa2waak6dak1jau5gam3ci5dak1gam3ci5bat1gwo3ngo5mou5baa2aak1jat1ding6dak1gaa3ngo5ho2nang4wui5jat1zoeng1waak6dak1m4co3daan6ling6jat1zoeng1jau6jyun4cyun4m4ci5dou1m4ding2ngo5deoi3di1san1gou1bei2lai6mou5me1koi3nim6ho2nang4hai2ni1dou6go3siu2wong4zi2wui5gou1zo2di1go2dou6keoi5jau6wui5taai3sai3zi3jyu1keoi5di1saam1fu3haai4mat6jung6me1sik1hou2ngo5dou1jau5di1jau4jyu4ngo5wai4jau5gin3bou6haang4bou6zeon6lik6si3haa5laa1ngo5sam6zi3ho2nang4wui5gaau2co3mau5di1zung6jiu3ge3sai3zit3bat1gwo3nei5dei6jat1ding6jiu3jyun4loeng6ngo5ngo5pang4jau5cung4loi4dou1mou5bei2gwo3jam6ho4gaai2sik1ngo5ho2nang4keoi5ji5wai4ngo5tung4keoi5dou1hai6jat1joeng6daan6ho2sik1ge3hai6ngo5bing6m4nang4gau3tai2穿cyun1go3soeng1ji4gin3dou2jap6min6zek3綿min4joeng2zai2waak6ze2ngo5dou1jau5siu2ci5di1daai6jan4ngo5jat1ding6hai6lou5zo2laa3