小王子

第三章

ngo5faa1zo2hou2do1si4gaan3sin1gaau2cing1co2keoi5hai2bin1dou6lai4siu2wong4zi2man6zo2ngo5hou2do1je5daan6zi3jyu1ngo5man6keoi5ge3keoi5hou2ci5jat1di1dou1teng1m4dou2gam2bat1gwo3keoi5mou4ji3zung1dou1gong2zo2hou2do1je5ling6ngo5maan6maan2cing1co2keoi5ge3dai2sai3pei3jyu4waa6dai6jat1ci3gin3dou2ngo5gaa3fei1gei1ge3si4hau6m4waak6gaa3fei1gei1laa3deoi3ngo5lai4gong2taai3fuk1zaap6),keoi5man6ngo5

ni1go3hai6mat1dung1lai4?」

ni1gaa3m4hai6mat1dung1keoi5sik1dak1fei1hai6ngo5gaa3fei1gei1。」

ngo5hou2zi6hou4gam2waa6bei2keoi5zi1ngo5sik1fei1jyu1si6keoi5hou2ging1kei4gam2waa6

me1waa2nei5hai2tin1soeng6min6dit3lok6lai4?」

ngo5him1heoi1gam2daap3:「hai6aa3。」

aa3taai3hou2siu3laa3!」

siu2wong4zi2bat1ting4gam2siu3ling6ngo5jau5siu2m4goe4ngo5ge3bat1hang6m4jing1goi1sing4wai4siu3waa2gan1zyu6keoi5zau6waa6

zik1hai6waa6nei5dou1hai6hai2tin1soeng6min6lai4gaa3laa1nei5bin1go3sing1kau4gaa3?」

keoi5bun2loi4hou2san4bei3daan6go2haak1ngo5laap6zik1jau5tau4seoi5gu2dou2keoi5hai2bin1dou6lai4jyu1si6ngo5jau5siu2dat6ngat6gam2man6keoi5

nei5jau4dai6ji6go3sing1kau4lai4gaa4?」

daan6hai6keoi5mou5daap3ngo5go3man6tai4keoi5jat1lou6mong6zyu6ngo5gaa3fei1gei1jat1lou6mei4dim2tau4waa6

nei5co5ni1go3dung1ngo5gu2nei5dou1m4wui5hai6hai2hou2jyun5gwo3lai4……」

gong2dou3ni1dou6keoi5zau6cam4si1cam4si1zoi3cam4si1gan1zyu6keoi5hai2go3doi2dou6ling1zo2ngo5waak6go2zek3綿min4joeng2zai2ceot1lai4dong3hai6bou2gam2tai2dou3jap6saai3san4

nei5ho2ji5soeng2zoeng6dou2,「dai6ji6go3sing1kau4ni1di1ling6jan4bun3seon3bun3ji4ge3waa6tai4wui5ling6ngo5ge3hou3kei4sam1jat1faat3bat1ho2sau1sap6jyu1si6ngo5soeng2zeon6loeng6zi1do1di1

pang4jau5zai2nei5bin1dou6lai4gaa3nei5tau4sin1gong2ge3ngo5zyu6go2dou6zik1hai6bin1nei5nam2zyu6daai3ngo5zek3綿min4joeng2zai2heoi3bin1aa3?」

keoi5zing6zo2jat1zan6zau6daap3ngo5

hou2zoi6jau5nei5go3soeng1zaa3gam2綿min4joeng2zai2je6maan5zau6jau5gaan1uk1laa3。」

hai6aa3jyu4gwo2nei5gwaai1ngo5ho2ji5waak6tiu4sing2bei2nei5tim1𠻹jat6tau2ho2ji5bong2zyu6keoi5ngo5zung6ho2ji5waak6do1tiu4cyu5。」

siu2wong4zi2ci5fu4m4taai3zung1ji3

bong2zyu6keoi5jau5mou5kei4gwaai3di1aa3!?」

jyu4gwo2m4bong2zyu6keoi5keoi5wui5sei3wai4zau2hou2ji6m4gin3gaa3。」

ngo5ni1wai2pang4jau5zai2jau6siu3laa3

gam2nei5waa6keoi5zau2dak1heoi3bin1zek1?」

bin1dou6dou1hou2zung2zi1jat1lou6hoeng3cin4zau2……」

zi1hau6siu2wong4zi2hou2zeng6zung6gam2gong2

mou5man6tai4aa1ngo5zyu6go2dou6so2jau5je5dou1hou2sai3hou2sai3。」

gan1zyu6keoi5jau5siu2soeng1gam2bou2cung1zo2geoi3

jat1lou6hoeng3cin4zau2dou1zau2m4dou2gei2jyun5……」