小王子

第九章

keoi5lei4hoi1ge3fong1faat3ngo5gu2hai6jau5jat1baan1je5sang1hau6niu5bong1keoi5ge3hai2lei4hoi1go2jat6keoi5sin1zoeng1siu2haang4sing1daa2dim2to5dong3keoi5siu2sam1jik6gam2sou3gon1zeng6go3fo2saan1keoi5jau5loeng5zo6wut6fo2saan1——ziu1zou2zyu2zou2caan1ge3si4hau6dou1hou2jau5jung6keoi5zung6jau5jat1zo6sei2fo2saan1bat1gwo3keoi5seng4jat6dou1waa6:「waa6m4maai4gaa3!」so2ji5keoi5wui5seon6sau2daa2sou3maai4zo6sei2fo2saan1sou3gon1zeng6di1fo2saan1go3fo2zau6wui5siu1dak1maan6di1wan2ding6di1zau6m4wui5baau3faat3fo2saan1baau3faat3tung4jin1tung1fo2zuk1kei4sat6caa1m4do1hai2dei6kau4soeng6min6ngo5dei6jiu3sou3cing1di1fo2saan1dong1jin2hou2naan4so2ji5keoi5dei6sin1wui5wai6ngo5dei6zai3zou6ceot1mou4zi2ging2ge3maa4faan4

siu2wong4zi2noi6sam1daai3zyu6jat1si1ge3jau1soeng1zoeng1zeoi3hau6jat1po1wu4syun1syu6ge3jau3miu4lin4gan1bat6hei2keoi5jyu6gai3zi6gei2jing1goi1dou1m4wui5zoi3faan1lai4ni1dou6hai2ni1go3zeoi3hau6ge3ziu1zou2ni1jat1cai3suk6sik1ge3gung1zok3deoi3keoi5lai4gong2dou1bin3dak1fan6ngoi6zan1gwai3so2ji5dong1keoi5zeoi3hau6jat1ci3bong1mui4gwai3faa1lam4seoi2jin4hau6zeon2bei6kam2soeng5bo1lei1zaau3ge3si4hau6keoi5gei1fu4lau4ceot1ngaan5leoi6

zoi3gin3laa3。」keoi5deoi3siu2faa1gong2

daan6hai6siu2faa1bing6mou5jing3keoi5

zoi3gin3laa3。」keoi5jau6cung4fuk1do1ci3

siu2faa1kat1zo2seng1daan6bing6m4hai6jan1wai6keoi5dung3can1

ngo5jat1zik6dou1zan1hai6hou2ceon2。」siu2faa1zung1jyu1hang2hoi1hau2tung4keoi5gong2je5:「ngo5hei1mong6nei5ho2ji5jyun4loeng6ngo5soeng4si3sang1wut6dak1hoi1sam1di1。」

siu2faa1ge3wui4jing3ging2jin4mou5si1hou4ge3maai4jyun3jau5di1ceot1fu4keoi5ge3ji3liu6keoi5ling1zyu6go3bo1lei1zaau3bat1zi1so2cou3gam2kei5zo2hai2dou6keoi5nam2m4ming4dim2gaai2siu2faa1ho2ji5gam3wan1jau4ping4zing6

kei4sat6ngo5hou2oi3nei5。」siu2faa1zung1jyu1tung4keoi5taan2baak6。「nei5jat1zik6dou1m4ming4baak6ngo5hai6ngo5ge3co3bat1gwo3ji4gaa1dou1m4zoi3zung6jiu3laa3ji4nei5pin1jik6jat1zik6tung4ngo5jat1joeng6gam3ceon2soeng4si3sang1wut6dak1hoi1sam1di1laa1……go3bo1lei1zaau3ling1zau2laa1ngo5m4zoi3seoi1jiu3keoi5laa3。」

jau5fung1dim2syun3ne1?」

ngo5mei6zi3jyu1gam2mou6dak1gam3jim4zung6ge3……ceoi1haa5je6maan5ge3loeng4fung1deoi3ngo5dou1jau5jik1ngo5waa6saai3dou1hai6jat1do2faa1。」

jau5dung6mat6dim2syun3ne1?」

jyu4gwo2ngo5soeng2jing6sik1haa5di1wu4dip2ngo5zau6jiu3jan2sau6go2loeng5saam1tiu4mou4cung4teng1gong2di1wu4dip2hou2leng3gaa3jyu4gwo2m4hai6dou3si4nei5ngo5tin1gok3jat1fong1bin1go3lai4taam3ngo5ne1zi3jyu1di1je5sau3ngo5m4geng1keoi5dei6wo3ngo5jau5ngo5ge3zaau2aa1maa3。」

keoi5hou2tin1zan1gam2zin2si6ceot1zi6gei2ge3sei3tiu4ci3jin4hau6jau6waa6

m4hou2zoi3hai2dou6po4maa1laa3hou2gwai2tou2jim3aa3nei5kyut3ding6zo2jiu3zau2zau6zau2laa1!」

kei4sat6zi2hai6jan1wai6keoi5m4soeng2siu2wong4zi2gin3dou2keoi5ge3ngaan5leoi6keoi5zau6hai6jat1do2gam3gou1ngou6ge3faa1