小王子

作者序

(hin3)(bei2)(lei5)(ngong4)(wai5)(dak1)

(ngo5)(jiu3)(sin1)(tung4)(gok3)(wai2)(siu2)(pang4)(jau5)(gong2)(seng1)(m4)(hou2)(ji3)(si3)(jan1)(wai6)(ngo5)(soeng2)(zoeng1)(ni1)(bun2)(syu1)(hin3)(bei2)(jat1)(go3)(daai6)(jan4)(ngo5)(gam2)(zou6)(hai6)(jau5)(go3)(hou2)(zan1)(cit3)(ge3)(lei5)(jau4)(ni1)(go3)(daai6)(jan4)(hai6)(ngo5)(hai2)(sai3)(gaai3)(soeng6)(zeoi3)(hou2)(ge3)(pang4)(jau5)(ngo5)(zung6)(jau5)(ling6)(jat1)(go3)(jyun4)(jan1)(ni1)(go3)(daai6)(jan4)(lei5)(gaai2)(nang4)(lik6)(hou2)(gou1)(zik1)使(si2)(hai6)(se2)(bei2)(sai3)(lou6)(zai2)(ge3)(syu1)(keoi5)(dou1)(tai2)(dak1)(ming4)(ngo5)(jau5)(dai6)(saam1)(go3)(jyun4)(jan1)(ni1)(go3)(daai6)(jan4)(zyu6)(hai2)(faat3)(gwok3)(keoi5)(ge3)(sang1)(wut6)(gei1)(hon4)(gaau1)(bik1)(hou2)(seoi1)(jiu3)(jat1)(di1)(on1)(wai3)(jyu4)(gwo2)(ni1)(di1)(jyun4)(jan1)(dou1)(m4)(zuk1)(gau3)(ge3)(waa2)(gam2)(ngo5)(soeng2)(zoeng1)(ni1)(bun2)(syu1)(hin3)(bei2)(ni1)(go3)(daai6)(jan4)(cang4)(ging1)(jung2)(jau5)(gwo3)(ge3)(tung4)(nin4)(so2)(jau5)(ge3)(daai6)(jan4)(zeoi3)(co1)(dou1)(hai6)(sai3)(lou6)(zai2)(zi2)(bat1)(gwo3)(keoi5)(dei6)(hou2)(siu2)(jan4)(zung6)(gei3)(dak1)(ni1)(joeng6)(je5)(ze1)(so2)(ji5)(ngo5)(zoeng1)(ngo5)(ge3)(hin3)(ci4)(goi2)(wai4)

(hin3)(bei2)(zung6)(hai6)(sai3)(lou6)(zai2)(go2)(si2)(ge3)

(lei5)(ngong4)(wai5)(dak1