小王子

第一章

(luk6)(seoi3)(go2)(nin4)(ngo5)(hai2)(jat1)(bun2)(syu1)(jap6)(min6)(gin3)(gwo3)(fuk1)(hou2)(dak1)(jan4)(geng1)(ge3)(tou4)(waa2)(go2)(bun2)(syu1)(giu3)(zou6)(zan1)(sat6)(gu3)(si6)》,(hai6)(gwaan1)(jyu1)(jyun4)(ci2)(sam1)(lam4)(ge3)(fuk1)(tou4)(waa2)(jap6)(min6)(jau5)(tiu4)(mong5)(se4)(zoeng1)(hoi1)(zo2)(hyut3)(pun4)(daai6)(hau2)(tan1)(gan2)(jat1)(zek3)(je5)(sau3)(lok6)(tou5)(haa6)(min6)(zau6)(hai6)(ni1)(fuk1)(tou4)(waa2)(ge3)(mou4)(bun2)

(bun2)(syu1)(jap6)(min6)(waa6):「(di1)(mong5)(se4)(wui5)(ngaau5)(dou1)(m4)(ngaau5)(gam2)(zoeng1)(lip6)(mat6)(seng4)(zek3)(gaam3)(saang1)(tan1)(lok6)(tou5)(mong5)(se4)(zi1)(hau6)(wui5)(baau2)(dou3)(soeng2)(juk1)(dou1)(juk1)(m4)(dou2)(jin4)(hau6)(jiu3)足足(zuk1)(fan3)(seng4)(luk6)(go3)(jyut6)(sin1)(zi3)(siu1)(faa3)(dak1)(saai3)(tou5)(leoi5)(min6)(ge3)(sik6)(mat6)。」

(go2)(si4)(hoi1)(ci2)(ngo5)(zau6)(seng4)(jat6)(dou1)(waan6)(soeng2)(sam1)(lam4)(leoi5)(min6)(ge3)(kei4)(jyu6)(zung6)(sing4)(gung1)(jung6)(muk6)(ngaan4)(sik1)(waak6)(zo2)(ngo5)(jan4)(sang1)(dai6)(jat1)(fuk1)(waa2)(ngo5)(giu3)(keoi5)(zou6)(daai6)(zok3)(jat1)(hou6)」。(fuk1)(waa2)(hai6)(gam2)(joeng2)(ge3)

(ngo5)(lo2)(zo2)(ni1)(fuk1)(git6)(zok3)(bei2)(di1)(daai6)(jan4)(tai2)(zung6)(man6)(keoi5)(dei6)(ngo5)(fuk1)(waa2)(jau5)(mou5)(haak3)(can1)(keoi5)(dei6)(dim2)(zi1)(keoi5)(dei6)(tai2)(jyun4)(zi1)(hau6)(ging2)(jin4)(hou2)(laang5)(daam6)(gam2)(waa6):「(ce1)(jat1)(deng2)(mou2)(ze1)(jau5)(mat1)(gam3)(dak1)(jan4)(geng1)(wo3)?」

(ngo5)(fuk1)(waa2)(ming4)(ming4)(dou1)(m4)(hai6)(jat1)(deng2)(mou2)(ji4)(hai6)(jat1)(tiu4)(daai6)(mong5)(se4)(siu1)(faa3)(gan2)(zek3)(daai6)(ban6)(zoeng6)(gam2)(ngo5)(wai4)(jau5)(zoeng1)(tiu4)(mong5)(se4)(tou5)(jap6)(min6)(ge3)(cing4)(fong3)(cyun4)(bou6)(waak6)(saai3)(ceot1)(lai4)(dang2)(keoi5)(dei6)(tai2)(dak1)(ming4)(di1)(keoi5)(dei6)(zan1)(hai6)(jiu3)(waak6)(gung1)(zai2)(waak6)(ceot1)(coeng2)(gaa3)(ngo5)(sau1)(goi2)(jyun4)(zi1)(hau6),「(daai6)(zok3)(ji6)(hou6)(zau6)(daan3)(sang1)

(di1)(daai6)(jan4)(tai2)(jyun4)(zi1)(hau6)(zau6)(sok3)(sing3)(hyun3)(ngo5)(mou4)(leon6)(hai6)(mong5)(se4)(ge3)(leoi5)(min6)(ding6)(hai6)(ngoi6)(min6)(dou1)(m4)(hou2)(zoi3)(waak6)(bat1)(jyu4)(bei2)(sam1)(gei1)(duk6)(haa5)(dei6)(lei5)(lik6)(si2)(sou3)(hok6)(man4)(faat3)等等(dang2)(zung6)(hou2)(wo5)(zau6)(hai6)(gam2)(luk6)(seoi3)(go2)(nin4)(ngo5)(fong3)(hei3)(zo2)(zou6)(waa2)(gaa1)(ni1)(go3)(wai5)(daai6)(ge3)(mung6)(soeng2)(daai6)(zok3)(jat1)(hou6)(tung4)(maai4)(daai6)(zok3)(ji6)(hou6)(ge3)(sat1)(baai6)(sat6)(zoi6)(ling6)(dou3)(ngo5)(hou2)(sit3)(hei3)(ni1)(di1)(daai6)(jan4)(zi6)(gei2)(seng4)(jat6)(mat1)(dou1)(m4)(ming4)(hai6)(dou1)(jiu3)(di1)(sai3)(lou6)(zai2)(gaai2)(sik1)(ni1)(joeng6)(gaai2)(sik1)(go2)(joeng6)(zan1)(hai6)(ling6)(jan4)(hou2)(gui6)

(ngo5)(wai4)(jau5)(gaan2)(gwo3)(ling6)(jat1)(fan6)(zik1)(jip6)(ji4)(zeoi3)(hau6)(ngo5)(heoi3)(zo2)(hok6)(zaa1)(fei1)(gei1)(ngo5)(caa1)(m4)(do1)(fei1)(wan4)(saai3)(cyun4)(sai3)(gaai3)(mou5)(co3)(jyun4)(loi4)(dei6)(lei5)(zi3)(sik1)(zan1)(hai6)(hou2)(jung6)(dak1)(zoek6)(ngo5)(ho2)(ji5)(jat1)(ngaan5)(zau6)(fan1)(dak1)(hoi1)(zung1)(gwok3)(tung4)(maai4)(aa3)(lei5)(song1)(naa4)(zau1)(jyu4)(gwo2)(je6)(maan5)(fei1)(go2)(zan6)(dong6)(sat1)(lou6)(dei6)(lei5)(zan1)(hai6)(hou2)(jau5)(jung6)

(zau6)(hai6)(gam2)(ngo5)(jan4)(sang1)(zung1)(zip3)(zuk1)(gwo3)(hou2)(do1)(hou2)(jing6)(zan1)(ge3)(jan4)(ngo5)(hai2)(daai6)(jan4)(ge3)(hyun1)(zi2)(leoi5)(min6)(sang1)(wut6)(zo2)(hou2)(noi6)(hou2)(noi6)(ngo5)(cang4)(ging1)(hou2)(sai3)(sam1)(gam2)(gun1)(caat3)(keoi5)(dei6)(daan6)(hai6)(gam2)(dou1)(mou5)(goi2)(bin3)(dou3)(ngo5)(deoi3)(keoi5)(dei6)(ge3)(tai2)(faat3)

(mui5)(dong1)(ngo5)(jyu6)(dou2)(go3)(tau4)(nou5)(hou2)(ci5)(bei2)(gaau3)(cing1)(sik1)(ge3)(daai6)(jan4)(go2)(zan6)(ngo5)(zau6)(wui5)(ling1)(ngo5)(jat1)(zik6)(bou2)(lau4)(zyu6)(ge3)(daai6)(zok3)(jat1)(hou6)(ceot1)(lai4)(ngo5)(soeng2)(zi1)(dou3)(keoi5)(wui5)(m4)(wui5)(tai2)(dak1)(ming4)(daan6)(hai6)(mui5)(ci3)(dou1)(zung2)(hai6)(teng1)(dou2)(di1)(leoi6)(ci5)(jat1)(deng2)(mou2)(ze1)(ge3)(daap3)(on3)(gam2)(ngo5)(zau6)(m4)(wui5)(zoi3)(tung4)(keoi5)(tai4)(hei2)(daai6)(mong5)(se4)(aa3)(jyun4)(ci2)(sam1)(lam4)(aa3)(sing1)(sing1)(aa3)(go2)(di1)(je5)(ngo5)(wai4)(jau5)(cin1)(zau6)(keoi5)(dei6)(ge3)(seoi2)(ping4)(tung4)(keoi5)(dei6)(gong2)(haa5)(daa2)(kiu4)(paai2)(aa3)(gou1)(ji5)(fu1)(kau4)(aa3)(zing3)(zi6)(aa3)(leng5)(taai1)(aa3)(zi1)(leoi2)(jyu1)(si6)(di1)(daai6)(jan4)(zau6)(wui5)(gok3)(dak1)(wan2)(dou2)(go3)(ngaam1)(king1)(ge3)(jan4)(ji4)(hou2)(hoi1)(sam1)