小王子

第二章

(jin4)(hau6)(ngo5)(hou2)(gu1)(duk6)(gam2)(sang1)(wut6)(lok6)(heoi3)(jau6)(mou5)(king1)(dak1)(maai4)(ge3)(pang4)(jau5)(jat1)(zik6)(dou3)(luk6)(nin4)(cin4)(ngo5)(zaa1)(fei1)(gei1)(go2)(zan6)(jan1)(wai6)(gu3)(zoeng3)(bei6)(bik1)(gong3)(lok6)(hai2)(saat3)(haa1)(laai1)(saa1)(mok6)(dong1)(si4)(bou6)(fei1)(gei1)(go3)(jan5)(king4)(ceot1)(jin6)(zo2)(di1)(man6)(tai4)(daan6)(jau6)(mou5)(gei1)(haai6)(gei6)(gung1)(waak6)(ze2)(kei4)(taa1)(sing4)(haak3)(tung4)(ngo5)(jat1)(cai4)(ngo5)(wai4)(jau5)(si3)(haa5)(zi6)(gei2)(jat1)(go3)(gaau2)(dim6)(keoi5)(deoi3)(ngo5)(lai4)(gong2)(ni1)(go3)(hai6)(sang1)(sei2)(cyun4)(mong4)(ge3)(gwaan1)(tau4)(jan1)(wai6)(ngo5)(daai3)(ge3)(seoi2)(zi2)(hai6)(gau3)(ngo5)(jam2)(baat3)(jat6)

(hai2)(dai6)(jat1)(maan5)(ngo5)(zau6)(fan3)(hai2)(go2)(go3)(miu5)(mou4)(jan4)(jin1)(ge3)(daai6)(saa1)(mok6)(dou6)(sam6)(zi3)(ho2)(ji5)(waa6)(bei2)(hei2)(hai2)(daai6)(hoi2)(zung1)(sam1)(zuk1)(zyu6)(fau4)(muk6)(ge3)(jyu6)(naan6)(ze2)(zung6)(gu1)(duk6)(so2)(ji5)(nei5)(ho2)(ji5)(soeng2)(zoeng6)(haa5)(dai6)(ji6)(ziu1)(ngo5)(gei2)(gam3)(geng1)(aa3)(tin1)(jat1)(gwong1)(ging2)(jin4)(jau5)(baa2)(seng1)(giu3)(seng2)(ngo5)(jam1)(seng1)(sai3)(hei3)(gam2)(gong2)——

(m4)(goi1)(bong1)(ngo5)(waak6)(zek3)綿(min4)(joeng2)(zai2)(aa1)。」

(me1)(waa2)?」

(bong1)(ngo5)(waak6)(zek3)綿(min4)(joeng2)(zai2)(aa1)……」

(ngo5)(haak3)(zo2)(jat1)(haak3)(hou2)(ci5)(bei2)(leoi4)(pek3)(zung3)(gam2)(seng4)(go3)(daan6)(hei2)(san1)(ngo5)(zeot1)(jat1)(zeot1)(deoi3)(ngaan5)(sei3)(wai4)(mong6)(haa5)(ging2)(jin4)(faat3)(jin6)(jau5)(go3)(hou2)(kei4)(gwaai3)(ge3)(sai3)(lou6)(zai2)(hou2)(jing6)(zan1)(gam2)(mong6)(sat6)(ngo5)(ni1)(fuk1)(zau6)(hai6)(ngo5)(waak6)(keoi5)(ge3)(waa2)(zi1)(zung1)(waak6)(dak1)(zeoi3)(hou2)(ge3)(jat1)(fuk1)(daan6)(hai6)(ngo5)(fuk1)(waa2)(tung4)(keoi5)(zan1)(jan4)(zung6)(hai6)(caa1)(hou2)(jyun5)(bat1)(gwo3)(ni1)(go3)(bing6)(m4)(hai6)(ngo5)(ge3)(co3)(luk6)(seoi3)(go2)(zan6)(di1)(daai6)(jan4)(ling6)(ngo5)(fong3)(hei3)(zo2)(zou6)(waa2)(gaa1)(so2)(ji5)(ceoi4)(zo2)(daa2)(hoi1)(tou5)(pei4)(tung4)(hap6)(maai4)(tou5)(pei4)(ge3)(mong5)(se4)(zi1)(ngoi6)(ngo5)(zau6)(mat1)(dou1)(m4)(sik1)(waak6)

(ngo5)(hou2)(ging1)(kei4)(gam2)(luk1)(daai6)(deoi3)(ngaan5)(tai2)(cing1)(co2)(ni1)(go3)(sat1)(geng1)(mou4)(san4)(ceot1)(jin6)(ge3)(sai3)(lou6)(zai2)(m4)(hou2)(m4)(gei3)(dak1)(ngo5)(go2)(zan6)(hai6)(hai2)(jat1)(go3)(saan1)(kaa1)(laa1)(gam3)(jyun5)(lin4)(gwai2)(jing2)(dou1)(mou5)(zek3)(ge3)(dei6)(fong1)(ni1)(go3)(sai3)(lou6)(zai2)(bei2)(ngo5)(ge3)(jan3)(zoeng6)(gei3)(m4)(ci5)(dong6)(sat1)(lou6)(jau6)(jat1)(di1)(dou1)(m4)(ci5)(gui6)(m4)(ci5)(geng2)(hot3)(jau6)(m4)(geng1)(wo3)(dim2)(tai2)(keoi5)(dou1)(m4)(wui5)(hai6)(go3)(hai2)(miu5)(mou4)(jan4)(jin1)(ge3)(saa1)(mok6)(dou6)(dong6)(sat1)(lou6)(ge3)(sai3)(lou6)(zai2)(ngo5)(ding6)(jat1)(ding6)(san4)(wan4)(paak3)(faan1)(saai3)(lai4)(zi1)(hau6)(zau6)(man6)(keoi5)

(wai3)(nei5)(hai2)(dou6)(zou6)(mat1)(aa3)?」

(daan6)(hai6)(keoi5)(zi2)(hai6)(hou2)(ci5)(gong2)(gan2)(di1)(hou2)(zung6)(jiu3)(ge3)(je5)(gam2)(jau6)(maan6)(maan2)(zoi3)(cung4)(fuk1)(do1)(ci3)

(m4)(goi1)……(bong1)(ngo5)(waak6)(zek3)綿(min4)(joeng2)(zai2)(aa1)……」

(dong1)(zing2)(gin6)(si6)(taai3)(pok3)(sok3)(mai4)(lei4)(ge3)(si4)(hau6)(jyun4)(loi4)(jan4)(hai6)(m4)(wui5)(gau3)(daam2)(faan2)(kong3)(hai2)(ni1)(go3)(jyun5)(lei4)(jan4)(jin1)(ge3)(saa1)(mok6)(dou6)(seoi1)(jin4)(ngo5)(jyut6)(lai4)(jyut6)(zip3)(gan6)(sei2)(mong4)(daan6)(ngo5)(ging2)(jin4)(dou1)(teng1)(keoi5)(waa6)(ling1)(zo2)(zoeng1)(zi2)(tung4)(maai4)(zi1)(gong3)(bat1)(ceot1)(lai4)(bat1)(gwo3)(ngo5)(jau6)(dat6)(jin4)(gaan1)(sing2)(hei2)(ngo5)(hai2)(hok6)(haau6)(zing6)(hai6)(hok6)(gwo3)(dei6)(lei5)(lik6)(si2)(sou3)(hok6)(tung4)(maai4)(man4)(faat3)(so2)(ji5)(zau6)𤷪(mang2)𤷪(mang2)(dei2)(gam2)(tung4)(go3)(sai3)(lou6)(zai2)(gong2)(kei4)(sat6)(ngo5)(m4)(sik1)(waak6)(waa2)(keoi5)(gu2)(lai6)(ngo5)(waa6)

(m4)(gan2)(jiu3)(bong1)(ngo5)(waak6)(zek3)綿(min4)(joeng2)(zau6)(dak1)(gaa3)(laa3)。」

(jau4)(jyu1)(ngo5)(cung4)(loi4)(dou1)(mou5)(waak6)(gwo3)(joeng4)(so2)(ji5)(zoeng1)(ngo5)(wai4)(jat1)(sik1)(waak6)(ge3)(loeng5)(fuk1)(waa2)(kei4)(zung1)(jat1)(fuk1)(waak6)(zo2)(bei2)(keoi5)(zau6)(hai6)(go2)(tiu4)(cung4)(ngoi6)(min6)(tai2)(ge3)(daai6)(mong5)(se4)(dim2)(zi1)(ngo5)(gu2)(dou1)(gu2)(m4)(dou2)(keoi5)(ging2)(jin4)(wui5)(gam2)(daap3)(ngo5)

(m4)(jiu3)(m4)(jiu3)(ngo5)(m4)(jiu3)(jat1)(tiu4)(tan1)(zo2)(zek3)(daai6)(ban6)(zoeng6)(ge3)(mong5)(se4)(daai6)(mong5)(se4)(taai3)(ngai4)(him2)(laa3)(daai6)(ban6)(zoeng6)(jau6)(ngaa6)(zaa6)(wo3)(ngo5)(zyu6)(go2)(dou6)(di1)(je5)(cyun4)(bou6)(dou1)(hou2)(sai3)(gaa3)(zaa3)(ngo5)(zi2)(hai6)(jiu3)(zek3)綿(min4)(joeng2)(zai2)(nei5)(bong1)(ngo5)(waak6)(zek3)綿(min4)(joeng2)(laa1)。」

(gam2)(ngo5)(zau6)(bong1)(keoi5)(waak6)(laa3)

(keoi5)(hou2)(zyun1)(sam1)(gam2)(jin4)(gau3)(zo2)(fuk1)(waa2)(jat1)(zan6)(zau6)(waa6)

(ngo5)(m4)(jiu3)(ni1)(zek3)綿(min4)(joeng2)(beng6)(dak1)(gam3)(sai1)(lei6)(cung4)(san1)(waak6)(gwo3)(zek3)(laa1)。」

(jyu1)(si6)(ngo5)(jau6)(zoi3)(waak6)(gwo3)(ling6)(jat1)(zek3)

(gam1)(ci3)(ngo5)(ni1)(go3)(pang4)(jau5)(zai2)陰陰(jam1)(zeoi2)(hai2)(dou6)(siu3)

(nei5)(tai2)(zan1)(di1)……(nei5)(waak6)(ni1)(zek3)(m4)(hai6)綿(min4)(joeng2)(zai2)(hai6)(saan1)(joeng4)(lai4)(gaa3)(keoi5)(jau5)(gok3)(gaa3)……」

(ngo5)(wai4)(jau5)(zoi3)(cung4)(san1)(waak6)(do1)(ci3)

(daan6)(hai6)(ni1)(fuk1)(waa2)(ge3)(ming6)(wan6)(dou1)(hai6)(jat1)(joeng6)(jau6)(bei2)佢拒(keoi5)(zyut6)

(ni1)(zek3)(taai3)(lou5)(laa3)(ngo5)(jiu3)(zek3)(kam1)(joeng5)(di1)(ge3)。」

(heoi3)(dou3)(ni1)(dou6)(ngo5)(ji5)(ging1)(hou2)(m4)(noi6)(faan4)(jan1)(wai6)(ngo5)(gon2)(zyu6)(jiu3)(sau1)(lei5)(ngo5)(bou6)(jan5)(king4)(zau6)(kau4)(kei4)(waak6)(zo2)(haa6)(min6)(ni1)(fuk1)(tou4)(waa2)

(zung6)(gaa1)(do1)(geoi3):「(laa4)(ni1)(go3)(soeng1)(jap6)(min6)(zau6)(hai6)(nei5)(jiu3)(ge3)綿(min4)(joeng2)(zai2)(laa3)。」

(dim2)(zi1)(jyun4)(cyun4)(mou5)(nam2)(gwo3)(ni1)(go3)(siu2)(pun3)(gun1)(ging2)(jin4)(soeng1)(ngaan5)(faat3)(zyu6)(gwong1)(gam2)(waa6)

(ngo5)(zau6)(hai6)(jiu3)(ni1)(zek3)(laa3)(nei5)(gu2)(haa5)(ni1)(zek3)(joeng4)使(sai2)(m4)使(sai2)(sik6)(hou2)(do1)(cou2)(aa1)(naa4)?」

(dim2)(gaai2)(gam2)(man6)(aa3)?」

(jan1)(wai6)(ngo5)(zyu6)(go2)(dou6)(hou2)(sai3)(gaa3)……」

(o5)(jat1)(ding6)(gau3)(wai2)(gaa3)(laa3)(ngo5)(bei2)(nei5)(ni1)(zek3)綿(min4)(joeng2)(zai2)(dou1)(hou2)(sai3)(zek3)(gaa3)。」

(keoi5)(hung3)(maai4)(fuk1)(waa2)(dou6)(mong6)(zo2)(zan6)(zau6)(waa6)

(dou1)(m4)(hai6)(nei5)(gong2)(dak1)(gam3)(sai3)(zaa3)(wo3)……(nei5)(tai2)(haa5)(keoi5)(fan3)(zoek6)(zo2)(wo3)……」

(zau6)(hai6)(gam2)(ngo5)(jing6)(sik1)(zo2)(siu2)(wong4)(zi2)